Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. Roedd Rhianon Passmore AC yn dirprwyo.

 

(11.00-14.00)

2.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): trafodion Cyfnod 2

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru 

Claire Fife, Cynghorwr Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Ar 1 Ebrill 2019, cytunodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai'r drefn ar gyfer trafod trafodion Cyfnod 2 fydd: Adrannau 1 i 5; Atodlen 1; Adrannau 6 i 39; Atodlen 2; Adrannau 40 i 43; Teitl hir

 

Mae dogfennau sy'n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Tynnwyd gwelliant 18 (Dai Lloyd AC) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 19 (Dai Lloyd AC).

Gwelliant 12 (Suzy Davies AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies AC

Mick Antoniw AC

 

Mandy Jones AC

Carwyn Jones AC

 

Dai Lloyd AC

Rhianon Passmore AC

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 12.

Derbyniwyd gwelliant 1 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 13 (Suzy Davies AC).

Gwelliant 14 (Suzy Davies AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies AC

Mick Antoniw AC

 

Mandy Jones AC

Carwyn Jones AC

 

Dai Lloyd AC

Rhianon Passmore AC

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 14.

Gwelliant 15 (Suzy Davies AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies AC

Mick Antoniw AC

 

Mandy Jones AC

Carwyn Jones AC

 

Dai Lloyd AC

Rhianon Passmore AC

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 15.

Gwelliant 16 (Suzy Davies AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies AC

Mick Antoniw AC

 

 

Carwyn Jones AC

 

 

Mandy Jones AC

 

 

Dai Lloyd AC

 

 

Rhianon Passmore AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Derbyniwyd gwelliant 4 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 9 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 10 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 6 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 7 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 17 (Suzy Davies AC).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 8 (Jeremy Miles AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

14.00-14.10

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)410 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019

CLA(5)-15-19 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-15-19 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-15-19 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a bydd yn cyflwyno adroddiad arno i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.2

SL(5)411 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019

CLA(5)-15-19 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-15-19 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-15-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i aros am ymateb y Llywodraeth cyn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad. 

 

 

14.10-14.15

4.

Offerynnau Statudol sydd angen cydsyniad: Brexit

4.1

SICM(5)22 Rheoliadau Gorfodi’r Gyfraith a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-15-19 – Papur 7 – y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-15-19 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-15-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-15-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 2 Mai 2019

CLA(5)-15-19 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-15-19 – Papur 12 – Sylwadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd, fel y nodwyd yn y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, nad oedd y Gweinidog o blaid cyflwyno cynnig ar gyfer dadl.

 

 

14.15-14.25

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: presenoldeb Gweinidogion mewn pwyllgorau ar ddydd Llun

CLA(5)-15-19 – Papur 13 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 30 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 

5.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

CLA(5)-15-19 – Papur 14 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 3 Mai

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

5.3

Llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn: Ymgysylltiad rhwng gweinyddiaethau'r DU

CLA(5)-15-19 – Papur 15 – Llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn, 3 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn.

 

5.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach - cydsyniad deddfwriaethol

CLA(5)-15-19 – Papur 16Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 7 Mai 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 

5.5

Llythyr gan y Llywydd: cymhwyso Rheol Sefydlog 30A

CLA(5)-15-19 – Papur 17 – Llythyr gan y Llywydd, 7 Mai 2019

CLA(5)-15-19 – Papur 18 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at y Llywydd, 25 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

5.6

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau Ewropeaidd)

CLA(5)-15-19 – Papur 19Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 8 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

5.7

Ymateb dros dro Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar y gyfraith gynllunio yng Nghymru

CLA(5)-15-19 – Papur 20 – Datganiad Ysgrifenedig ac Ymateb Interim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb dros dro Llywodraeth Cymru i adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar y gyfraith gynllunio yng Nghymru.

 

14.25

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

14.25 - 14.40

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-15-19 – Papur 21 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

CLA(5)-15-19 – Papur 22 – Nodyn cyfreithiol

CLA(5)-15-19 – Papur 23 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth, a chytunodd i drafod adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

14.40-14.50

8.

Trafod yr ymateb i lythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad

CLA(5)-15-19 – Papur 24 – Llythyr gan Bruce Crawford ASA, 26 Mawrth 2019

CLA(5)-15-19 - Papur 25 – Ymateb drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ymateb i'r llythyr gan Bruce Crawford MSP. Caiff llythyr ei anfon maes o law.

 

14.50-15.00

9.

Blaenraglen waith

CLA(5)-15-19 – Papur 26 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.