Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

14.30

2.

Bil Deddfwriaeth (Cymru): Tystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth 1

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, Prif Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru 

Dr James George, Cwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Cynghorwr Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Tacsonomeg Drafft ar gyfer Codau Cyfraith Cymru

 

CLA(5)-32-18 – Papur briffio

CLA(5)-32-18 – Crynodeb gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-32-18 – Papur 56 - Gohebiaeth â Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda rhagor o wybodaeth am ei gynigion ar gyfer dehongli deddfwriaeth ddwyieithog. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol gyda rhagor o gwestiynau.

 

15.30

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-32-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)287 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) 2018

3.2

SL(5)290 - Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Addasiad Ynysoedd Scilly) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)285 - Rheoliadau Dosbarthu Carcasau a Hysbysu eu Prisiau (Cymru) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-32-18 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-32-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywodraeth am eglurhad pellach ar y pwyntiau a nodwyd yn ei adroddiad.

 

4.2

SL(5)288 - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru a Lloegr) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-32-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-32-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(5)289 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-32-18 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-32-18 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-32-18 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

5.1

SL(5)284 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 11 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

5.2

SL(5)286 – Rheoliadau yr Amgylchedd, Cynllunio a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 12 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

 

6.

Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Ymadael â'r UE

6.1

SICM(5)8 - Rheoliadau Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 13 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)-32-18 – Papur 14 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)-32-18 – Papur 15 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-32-18 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-32-18 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-32-18 - Papur 18 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl. Cododd Suzy Davies y posibilrwydd o gyflwyno cynnig er mwyn trafod y Memorandwm. Awgrymodd y Cadeirydd y gallai'r Pwyllgor, ddechrau mis Ionawr, adolygu'r Memoranda a Datganiadau Ysgrifenedig a osodwyd o dan Reol Sefydlog 30C a ystyriwyd hyd yma.

 

6.2

SICM(5)9 - Rheoliadau Llongau Masnach a Thrafnidiaeth Arall (Diogelu'r Amgylchedd) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 19 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

CLA(5)-32-18 – Papur 20 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodir gerbron y Cynulliad

CLA(5)-32-18 – Papur 21 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-32-18 – Papur 22 – Rheoliadau

CLA(5)-32-18 – Papur 23 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-32-18 - Papur 24 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

 

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(5)31 - Rheoliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin a Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (Diwygio Etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 25 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 26 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.2

WS-30C(5)32 - Rheoliadau Sefydliadau Ewropeaidd a Gwarchodaeth Gonsylaidd (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 27 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 28 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.3

WS-30C(5)33 - Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 29 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 30 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.4

WS-30C(5)34 - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 31 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 32 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch y pwyntiau a nodwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad mewn perthynas â'r datganiad ysgrifenedig.

 

7.5

WS-30C(5)35 - Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 33 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 34 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch y pwyntiau a nodwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad mewn perthynas â'r datganiad ysgrifenedig.

 

7.6

WS-30C(5)36 - Rheoliadau Effeithlonrwydd Ynni'r Ymrwymiad Lleihau Carbon (Diwygiad) (Ymadael i'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 35 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 36 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.7

WS-30C(5)37 - Rheoliadau Pwerau Penderfyniad Cyfiawnhau (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 37 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 38 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.8

WS-30C(5)38 - Rheoliadau Meddyginiaethau Milfeddygol ac Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio Gweddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 39 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 40 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.9

WS-30C(5)40 - Rheoliadau Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Cysylltiedig (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 41 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 42 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.10

WS-30C(5)41 - Rheoliadau Protocol 1 i Gytundeb yr AEE (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 43 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 44 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

7.11

WS-30C(5)42 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 45 – Datganiad

CLA(5)-32-18 - Papur 46 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Croesawodd y Pwyllgor y dull a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru gyda'r datganiad ysgrifenedig.

 

8.

Papurau i’w nodi

8.1

Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Cyflwyno a Chyhoeddi Adroddiad Terfynol Comisiwn y Gyfraith ar Gyfraith Cynllunio yng Nghymru

CLA(5)-32-18 – Papur 47 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 

8.2

Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit

CLA(5)-32-18 – Papur 48 – Llythyr gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog.

 

8.3

Gohebiaeth â'r Prif Weinidog: Offerynnau Statudol Cyfansawdd ac Offerynnau Statudol ar y Cyd

CLA(5)-32-18 – Papur 49  Llythyr at y Prif Weinidog, 13 Tachwedd 2018

CLA(5)-32-18 – Papur 50  Llythyr gan y Prif Weinidog, 28 Tachwedd 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda'r Prif Weinidog a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Gweithdrefnau i ymchwilio ymhellach i'r mater.

 

8.4

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor ar Graffu ar Reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach.

CLA(5)-32-18 – Papur 51 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

 

8.5

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: Bil Amaethyddiaeth y DU

CLA(5)-32-18 – Papur 52Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

 

8.6

Llythyr gan y Llywydd: Diwygio'r Cynulliad

CLA(5)-32-18 – Papur 53 – Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

16.00

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

10.

Trafod y dystiolaeth: Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth y DU : Adroddiad Drafft

CLA(5)-32-18 – Papur 54 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân gywiriadau.

 

12.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-32-18 – Papur 55Y wybodaeth ddiweddaraf

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.