Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 165KB). Gweld fel HTML(177KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, o gofio bod y Pwyllgor Menter a Busnes ar y pryd wedi cyfarfod i drafod y materion a oedd yn ymwneud â TATA Steel ar ddiwedd y Pedwerydd Cynulliad, cytunodd i ofyn i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a yw’n bwriadu ystyried y mater ymhellach, ac os felly, a fyddai’n cynnwys y materion a godwyd gan y ddeiseb fel rhan o’r ystyriaeth honno.

 

2.2

P-05-698 Ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn Maes Awyr Rhyngwladol y Dywysoges Diana

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Faes Awyr Caerdydd, yn gofyn am eu barn ar y cynnig penodol, ac ynghylch a yw wedi ystyried yr egwyddor o enwi’r maes awyr ar ôl person blaenllaw o Gymru.

 

2.3

P-05-699 Cronfa Driniaeth i Gymru - rhaid dod â’r Loteri Cod Post ynghylch Iechyd i ben

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, o gofio y gallai cyhoeddi cronfa driniaeth newydd fynd i’r afael â’r materion a godwyd gan y ddeiseb, cytunodd i ofyn am farn y deisebydd cyn penderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau pellach.

 

2.4

P-05-700 Ariannu Cyllid Myfyrwyr ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, o gofio y bydd y cynllun benthyciadau i fyfyrwyr ôl-raddedig ar waith ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

2.5

P-05-701 Gwelliannau i Ddiogelwch y Ffordd ar Hyd Cefnffordd yr A487 Rhwng Aberteifi ac Aberystwyth, i Gynnwys Mannau Pasio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

 

·         Yn gofyn am amserlen fwy penodol ar gyfer yr adolygiad y mae ei swyddogion yn ei gynnal ar hyn o bryd, ac yn gofyn bod y Pwyllgor yn cael gwybod cyn gynted ag y mae canlyniadau’r adolygiad ar gael; ac

·         Gan ddwyn i’w sylw sylwadau penodol y deisebydd sy’n gofyn am astudiaeth o ddarpariaeth lonydd goddiweddyd diogel, ac yn gofyn a fyddai modd iddynt gael eu hystyried fel rhan o’r adolygiad.

 

2.6

P-05-702 Gofynion presenoldeb y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ofyn barn y deisebydd am yr ymateb cadarnhaol yn gyffredinol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

 

2.7

P-05-703 Cynnig i ohirio’r Cyfyngiadau ar Bysgota yn Afonydd Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i’w chau ac wrth wneud hynny, anfon sylwadau’r deisebydd at Gyfoeth Naturiol Cymru cyn ymgynghoriad arfaethedig y corff hwnnw ar fesurau rheoli stoc eogiaid sydd i gael ei gynnal ar ddiwedd 2016 / dechrau 2017.

 

2.8

P-05-706 Sicrhau bod ein Cynghorau yn cael eu Hadfywio drwy Gyflwyno Tymor Sefydlog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf ac, o gofio bod y cynnig wedi’i ystyried a’i wrthod gan Lywodraeth Cymru, cytunodd i gau’r ddeiseb. 

 

2.9

P-05-708 Gwneud Iechyd Meddwl yn Rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf ac, o ystyried yr ymateb cadarnhaol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-683 Coed mewn Trefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at:

·         Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ofyn os bydd canllawiau yn cael eu llunio ar y manteision y gall coed eu cynnig mewn trefi a dinasoedd ac ar wella brigdwf;

·         Cyfoeth Naturiol Cymru i ofyn pa gefnogaeth y mae’n ei ddarparu ar gyfer plannu coed stryd unigol mewn trefi a dinasoedd.

 

3.2

P-05-691 Bargen Deg ar gyfer Ralïo mewn Coedwigoedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a sylwadau pellach gan y deisebydd, a chytunodd i ofyn i’r deisebydd a Chyfoeth Naturiol Cymru p’un a ydynt wedi llwyddo i ddod i gytundeb, ac ystyried camau pellach yng ngoleuni’r ymateb.

 

3.3

P-05-654 Gwrthwynebu’r Cynigion Presennol o ran Dynodi Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar gyfer Llamhidyddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Janet Finch-Saunders y buddiant a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A: Mae hi’n hyrwyddwr y llamhidydd harbwr.

 

Bu’r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, ac o ystyried y wybodaeth a ddarparwyd gan  Ysgrifennydd y Cabinet cytunwyd y dylid cau’r ddeiseb.

 

3.4

P-04-547 Gwahardd Deunydd Pacio Polystyren ar gyfer Bwyd a Diod Cyflym

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ac, yng ngoleuni ymateb Ysgrifennydd y Cabinet ac mai ychydig yn fwy y gallai’r Pwyllgor ei wneud i symud y mater ymlaen, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.5

P-04-516 Gwneud Gwyddor Gwleidyddiaeth yn rhan orfodol o Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac, yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor blaenorol, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.6

P-04-637 Diogelu Dyfodol Cerddoriaeth Ieuenctid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Gyd-bwyllgor Addysg Cymru ac, o gofio nad oedd dim pellach y gallent ei wneud i symud y mater ymlaen, cytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

3.7

P-04-677 Mynediad Cyfartal i’r Iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a sylwadau pellach gan y deisebydd, a chytunodd i gau’r ddeiseb.  Wrth wneud hynny, cytunodd hefyd i ofyn i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ystyried y ddeiseb yn ystod ei waith craffu arfaethedig ar waith Comisiynydd y Gymraeg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

 

3.8

P-05-694 Amseroedd Ysgol Awr yn Hwyrach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn:

·         a fydd hi’n ystyried rhoi canllawiau i awdurdodau lleol, fel yr awgrymwyd gan y deisebydd; ac

·         a yw hwn yn faes lle y mae angen rhagor o waith ymchwil, ac a fyddai Llywodraeth Cymru yn cefnogi ymchwil o’r fath.

 

3.9

P-05-695 Cyflwyno Addysg Iechyd Meddwl Orfodol mewn Ysgolion Uwchradd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb hon ochr yn ochr ag eitem agenda 2.9 (P-05-708 i Wneud Iechyd Meddwl yn Rhan o’r Cwricwlwm) a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.10

P-04-553 Ymchwiliad llawn ac annibynnol i’r risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â thechnolegau diwifr a ffonau symudol yng Nghymru, gan gynnwys yr holl ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Simon Mann, Pennaeth Adran Dosimetreg Ymbelydredd y Ganolfan Peryglon Ymbelydredd, Cemegolion a Pheryglon Amgylcheddol ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd, a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.11

P-05-693 Rhowch y Brechlyn Llid yr Ymennydd B i Bob Plentyn yng Nghymru am ddim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a chytunodd i ofyn am farn y deisebydd cyn penderfynu a ddylid gofyn am ddadl ar y mater yn y Cyfarfod Llawn.

 

3.12

P-05-697 45,000 o Resymau Pam bod ar Gymru Angen Strategaeth ar Ddementia

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a chytunodd i ysgrifennu at y deisebwyr, a oedd wedi’u gwahodd i fod yn rhan o grŵp gorchwyl a gorffen a oedd i gael ei sefydlu i ddatblygu strategaeth dementia, i ofyn iddynt annog y rhai sydd wedi llofnodi’r ddeiseb i roi eu barn ar y strategaeth pan gaiff ymgynghoriad ei chynnal arni.

 

3.13

P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd ac, fel y gofynnwyd gan y deisebwyr, cytunodd i gadw’r ddeiseb ar agor ac i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet a’r deisebwyr eto yn ddiweddarach yn yr hydref i gael adroddiad ar gynnydd.

 

3.14

P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a chytunodd i ysgrifennu ato, yn mynegi siom ynghylch yr oedi wrth symud ymlaen â’r archwiliad diogelwch ffyrdd cam 4, ac yn gofyn iddo am amserlen fwy pendant.

 

3.15

P-05-689 Gwelliannau i’r Ddarpariaeth Reilffyrdd yng Nghydweli Sir Gaerfyrddin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ac, o ystyried y wybodaeth ddefnyddiol a gafwyd yn yr ymateb, cytunwyd y dylid cau’r ddeiseb.

 

3.16

P-04-686 Dylid Gosod System Goleuadau Traffig yng Nghylchfan Cross Hands

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith a chytunodd i ofyn am farn y deisebydd cyn penderfynu sut i weithredu ar y ddeiseb.

 

3.17

P-05-690 Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan - Y Fenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ynghyd â sylwadau gan Nick Ramsay AC a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet i gael eglurhad ynghylch:

·         Cynlluniau i godi rhwystr sŵn ochr yn ochr â rhan o’r A40;

·         A yw’n dal yn fwriad gan Lywodraeth Cymru i roi wyneb newydd ar yr adran hon o’r A40, fel y nodwyd yn y Cynllun Gweithredu ar Sŵn 2013-2018.

 

3.18

P-04-672 Dod â defnydd o’r Gymraeg i ben

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd, a chan iddynt deimlo na allent wneud rhagor i fynd â’r ddeiseb yn ei blaen, cytunwyd i gau’r ddeiseb.

 

(10:15 - 10:45)

4.

P-04-668 Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari (CA125)

Deisebydd – Margaret Hutcheson

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y deisebydd gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor. 

 

Nododd y Cadeirydd y trefnwyd i’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 27 Medi, a chytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu ati i ofyn am ragor o wybodaeth am y gost a amcangyfrifir ar gyfer cyflwyno sgrinio ar gyfer canser yr ofari yng Nghymru gan ddefnyddio prawf gwaed CA125.