Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 7(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/06/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Datganiad y Llywydd

Gwnaeth y Llywydd ddatganiad, ar ran y Cynulliad, i estyn cydymdeimlad diffuant i deulu, ffrindiau a chydweithwyr Jo Cox AS. Gwahoddodd y Llywydd Aelodau’r Cynulliad i sefyll am funud o dawelwch ac ar ôl hynny, talwyd teyrngedau i Jo Cox gan arweinwyr y pleidiau a Hannah Blythyn.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.40

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

(15 munud)

3.

Cynnig i dderbyn argymhelliad y Prif Weinidog ar gyfer Ei Mawrhydi i benodi Cwnsler Cyffredinol

NDM6025 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol
â Rheol Sefydlog 9.1, yn cytuno â'r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi benodi Mick Antoniw AC yn Gwnsler Cyffredinol.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.55

 

NDM6025 Carwyn Jones (Pen-y-Bont ar Ogwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 9.1, yn cytuno â'r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi benodi Mick Antoniw AC yn Gwnsler Cyffredinol.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r M4 yng Nghasnewydd

Dogfen Ategol
Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

(30 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Cynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40

(30 munud)

6.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Darlledu yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.12

(30 munud)

7.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Arolwg Iechyd Cymru

Dogfen Ategol
Arolwg Iechyd Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.00

(30 munud)

8.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Y wybodaeth ddiweddaraf am “Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020”

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.30

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.