Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30 - 14.30)

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Llywodraeth Cymru;

Kate Johnson, Llywodraeth Cymru;

 

CLA(4)-11-15 – Papur 1 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-11-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-11-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor mewn perthynas ag adran 55 ac adran 60(7) o'r Bil.

 

(14.30)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-11-15 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA525 - Rheolau Tribiwnlys y Gymraeg 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 8 Ebrill 2015; Fe’i gosodwyd ar: 9 Ebrill 2015; Yn dod i rym ar: 30 Ebrill 2015

 

3.2

CLA526 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlen 9) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 16 Ebrill 2015; Fe’i gosodwyd ar: 20 Ebrill 2015; Yn dod i rym ar: 11 Mai 2015

 

 

3.3

CLA524 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 30 Mawrth 2015; Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

CLA522 - Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Trosiannol a Chanlyniadol) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 31 Mawrth 2015; Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

CLA(4)-11-15Papur 3 – Adroddiad

CLA(4)-11-15 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(4)-11-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

4.2

CLA523 - Gorchymyn Cynllun Digolledu a Chynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Diwygio) 2015;

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 31 Mawrth 2015; Fe’i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1.

 

CLA(4)-11-15Papur 6 – Adroddiad

CLA(4)-11-15 – Papur 7 – Gorchymyn

CLA(4)-11-15 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Gohebiaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-11-15 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth 

CLA(4)-11-15 - Papur 10 - Llythyr gan y Prif Gwnsler Deddfwriaethol

CLA(4)-11-15 – Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

 

Dogfennau ategol:

5.2

Datganiad Ysgrifenedig

CLA(4)-11-15 – Papur 12 - Datganiad ysgrifenedig: Y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

6.1

Adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

CLA(4)-11-15 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

6.2

Adroddiad drafft ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

CLA(4)-11-15 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

6.3

Papur Cwmpasu - Proses Dydd Gŵyl Dewi

CLA(4)-11-15 - Papur 15 - Papur Cwmpasu

 

6.4

Eitem Lafar - Cyfnod 2 Bil Cymwysterau Cymru

Dim papur