Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Cyfeiriwyd y Bil at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan y Pwyllgor Busnes.

 

Gwybodaeth am y Bil

  • Bydd y Bil yn diwygio ac integreiddio cyfraith gwasanaethau cymdeithasol i bobl a darparu ar gyfer:
  • Gwella’r canlyniadau llesiant i bobl sydd angen gofal a chymorth, ac i ofalwyr sydd angen cymorth;
  • Cydgysylltiad a phartneriaeth awdurdodau cyhoeddus gyda’r bwriad o wella llesiant pobl;
  • Cwynion a chyflwyniadau ynghylch gofal cymdeithasol a gofal lliniarol;
  • Swyddogaethau gwasanaeth cymdeithasol awdurdodau lleol a Gweinidogion Cymru i ymyrryd wrth i awdurdod lleol arfer ei swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol; a dibenion cysylltiedig.

 

Cyfnod presennol

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (gwe-fan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwe-fan allanol) ar 1 Mai 2014.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

 Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil – 28 Ionawr 2013


Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) fel y'i cyflwynwyd (PDF, 716KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 677KB)

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 28 Ionawr 2013 (PDF, 123KB)

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil: 28 Ionawr 2013 (PDF, 60.1KB)

Adroddiad ar yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): 25 Mehefin 2013 (PDF, 46.6KB)


Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 468KB)

Datganiad ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol: 28 Ionawr 2013

Datganiad ar lafar gan y Gweinidog dros lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: 29 Ionawr 2013

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru): 29 Ionawr 2013

Geirfa’r Gyfraith – Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (PDF, 180KB)

Storify o’r Bil (crynodeb o grybwylliadau ar-lein)


Cyfnod 1 -
Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol


Llythyr ymgynghori (PDF, 324KB) -
Gwnaeth y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a daeth y cyfnod hwn i ben ar 15 Mawrth 2013.

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Gwybodaeth atodol

 

Cyngor deddfwriaethol gan Gynghorwr Arbenigol

 

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:

6 Mawrth 2013 (preifat)

18 Ebrill 2013

2 Mai 2013

8 Mai 2013

16 Mai 2013

6 Mehefin 2013

12 Mehefin 2013 (preifat)

20 Mehefin 2013 (preifat)

26 Mehefin 2013 (preifat)

1 Gorffennaf 2013 (preifat)

4 Gorffennaf 2013 (preifat)

10 Gorffennaf 2013

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF, 1.29MB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF, 690KB)

 

Ymateb y Dirprwy Weinidog i argymhellion y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PDF, 227KB) (llythyr gyda’r dyddiad 7 Hydref 2013)

 

Ymateb y Dirprwy Weinidog i argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol & atodiad 15 Hydref 2013 (PDF 1122KB)


Cyfnod 1 -
Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Hydref 2013.

Penderfyniad Ariannol

 
Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Hydref 2013.


Cyfnod 2 -
Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau


Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 13 Tachwedd, 27 Tachwedd, 5 Rhagfyr ac 11 Rhagfyr 2013.

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 9 Hydref 2013 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 2 i 69; Atodlen 1; Adrannau 70 i 119; Atodlen 2, Adrannau 120 i 160; Atodlen 3; Adrannau 161 i 169; Adran 1; Teitl hir.

 

Dechreuodd Cyfnod 2 mewn cyfarfod Pwyllgor ar 13 Tachwedd 2013. Yn y cyfarfod hwnnw, barnwyd fod cytundeb ag Adrannau 2 i 17 wedi’u derbyn.

Rhestr o Welliannau (PDF, 539KB)
Grwpio Gwelliannau (PDF, 83KB)
Cofnodion Cryno: 13 Tachwedd 2013

 

Parhaodd yr ystyriaeth Cyfnod 2 o’r Bil yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Tachwedd 2013. Yn ystod y cyfarfod, barnwyd bod Adran 18 i Adran 42 wedi’u derbyn.

Rhestr o Welliannau (PDF, 484KB)
Grwpio Gwelliannau (PDF, 81KB)
Cofnodion Cryno: 27 Tachwedd 2013

Parhaodd yr ystyriaeth Cyfnod 2 o’r Bil yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 5 Rhagfyr 2013.  Yn ystod y cyfarfod, barnwyd bod Adran 43 i Adran 161 ac Atodlen 1 i Atodlen 3 wedi’u derbyn.

Rhestr o Welliannau (PDF, 387KB)
Grwpio Gwelliannau (PDF, 77KB)
Cofnodion Cryno: 5 Rhagfyr 2013

 

Parhaodd yr ystyriaeth Cyfnod 2 o’r Bil yn ystod cyfarfod y Pwyllgor ar 11 Rhagfyr 2013.  Yn ystod y cyfarfod, barnwyd bod Adran 162 i Adran 169 ac Adran 1 wedi’u derbyn.

Rhestr o Welliannau (PDF, 153KB)
Grwpio Gwelliannau
(PDF, 65KB)
Cofnodion Cryno: 11 Rhagfyr 2013

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 9 Hydref 2013 (PDF, 142KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 10 Hydref 2013 (PDF, 69KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 14 Hydref 2013 (PDF, 96KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 15 Hydref 2013 (PDF, 55KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 16 Hydref 2013 (PDF, 121KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 22 Hydref 2013 (PDF, 63KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 23 Hydref 2013 (PDF, 128KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 28 Hydref 2013 (PDF, 56KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 29 Hydref 2013 (PDF, 101KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 30 Hydref 2013 (PDF, 171KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 31 Hydref 2013 (PDF, 62KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 4 Tachwedd 2013 (PDF, 88KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 5 Tachwedd 2013 (PDF, 84KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Tachwedd 2013 (PDF, 66KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 18 Tachwedd 2013 (PDF, 79KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 19 Tachwedd 2013 (PDF, 51KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 20 Tachwedd 2013 (PDF, 58KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 27 Tachwedd 2013 (PDF, 64KB)

 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), (PDF, 831KB) fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 1.27MB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o newidiadau i’r Bil ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 158KB)

 


Cyfnod 3 -
y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau


Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Chwefror ac 11 Chwefror 2014.

 

Cytunodd y Cynulliad ar 28 Ionawr 2014 o dan Reol Sefydlog 26.36 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: Adrannau 2 i 76; Atodlen 1; Adrannau 77 i 133; Atodlen 2, Adrannau 134 i 169; Atodlen 3; Adrannau 170 i 183; Adran 1; Teitl hir.

 

Dechreuodd y broses o drafod a gwaredu gwelliannau Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Chwefror 2014. Yn ystod y trafodaethau hyn, barnwyd fod adrannau 2 i 68 wedi’u derbyn.

Rhestr o Welliannau: 4 Chwefror 2014 (PDF, 385KB)

Grwpio Gwelliannau: 4 Chwefror 2014 (PDF, 80KB)

 

Parhaodd y broses o drafod a gwaredu gwelliannau Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Chwefror 2014.  Yn ystod y cyfarfod, barnwyd bod Adrannau 69 i 183, Adran 1 ac Atodlen 1 i Atodlen 3 wedi’u derbyn.

Rhestr o Welliannau: 11 Chwefror 2014 (PDF, 263KB)

Grwpio Gwelliannau: 11 Chwefror 2014 (PDF, 72KB)

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Ionawr 2014 (PDF, 158KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 8 Ionawr 2014 (PDF, 58KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 15 Ionawr 2014 (PDF, 82KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 21 Ionawr 2014 (PDF, 63KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 22 Ionawr 2014 (PDF, 81KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 23 Ionawr 2014 (PDF, 65KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 24 Ionawr 2014 (PDF, 154KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 27 Ionawr 2014 (PDF, 75KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 28 Ionawr 2014 (PDF, 136KB)

 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF, 888KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o newidiadau i’r Bil ar ôl Cyfnod 3 (PDF, 153KB)

 


Cyfnod adrodd -
y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau


Cynhaliwyd dadl y Cyfnod Adrodd yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Mawrth 2014.

Rhestr o Welliannau: 18 Mawrth 2014 (PDF, 305KB)

Grwpio Gwelliannau: 18 Mawrth 2014 (PDF, 71KB)

 

Cytunodd y Cynulliad ar 11 Mawrth 2014 o dan Reol Sefydlog 26.36 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion y Cyfnod Adrodd: Adrannau 2 i 79; Atodlen 1; Adrannau 80 i 137; Atodlen 2, Adrannau 138 i 173; Atodlen 3; Adrannau 174 i 194; Adran 1; Teitl hir.

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 3 Mawrth 2014 (PDF, 51KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 4 Mawrth 2014 (PDF, 57KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Mawrth 2014 (PDF, 69KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 7 Mawrth 2014 (PDF, 227KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 10 Mawrth 2014 (PDF, 88KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 11 Mawrth 2014 (PDF, 99KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 18 Mawrth 2014 (PDF, 51KB)

 


Cyfnod 4 -
Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn


Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 18 Mawrth 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 949KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), fel y'i pasiwyd (Crown XML)

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd y Twrnai Cyffredinol (PDF, 173KB), y Cwnsler Cyffredinol (PDF, 122KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF, 72KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i’r Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.


Cydsyniad Brenhinol


Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF, 40.8KB) ar 1 Mai 2014.

 

Gwybodaeth gyswllt

 

Clerc: Helen Finlayson

Ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad Postio:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

E-Bost: Cysylltu@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/04/2013

Prif Aelod: Gwenda Thomas AC

Dogfennau

Ymgynghoriadau