Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

(9.00 - 9.10)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-557 Y Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth i ofyn am ei barn am y ddeiseb.

 

(9.10 - 11.00)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Deisebwr:

 

·         yn gofyn am eglurhad o'r union gyfleusterau yr hoffent eu gweld ar gyfer Senedd TV; ac 

·         yn ailadrodd cynnig cynharach y Llywydd i gynnal cyfarfod i drafod y materion a godwyd yn y ddeiseb. 

 

3.2

P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ddiolch iddi am roi'r wybodaeth ddiweddaraf ac i ofyn iddi a fyddai modd parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ynghylch unrhyw ddatblygiadau.

 

3.3

P-03-315 Deiseb i gael croesfan newydd dros Afon Dyfi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am ei sylwadau ar farn y deisebwyr.

 

3.4

P-04-487 Cynllun benthyg blaendal Llywodraeth Cymru i’r rheini sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn y Gweinidog am awgrymiadau pellach y deisebydd.

 

3.5

P-04-536 Rhoi’r Gorau i Ffatrïoedd Ffermio Gwartheg Godro yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ohirio ystyried yr eitem tan y cyfarfod nesaf, gan aros am gyngor cyfreithiol; ac

·         wrth wneud hynny, tynnu sylw'r Deisebydd at y pwynt a wnaed gan y Gweinidog yn ei lythyr sef fod y gofynion o ran iechyd a lles anifeiliaid fferm yr un fath i fuches neu ddiadell o 10 anifail ag ydyw i 1000.

 

3.6

P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y deisebydd a staff Aelod Cynulliad yr etholaeth a'r rhanbarth gyda'r wybodaeth yn y briff ymchwil; a

·         chau'r ddeiseb. 

 

3.7

P-04-539 Achub Cyfnewidfa Lo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd:

 

             y byddai croeso i'r Deisebydd ymweld â safle'r Gyfnewidfa Lo; a

             chael adroddiad Cabinet Ionawr 2014 gan y Cyngor a'i rannu ag Aelodau cyn yr ymweliad.

 

 

3.8

P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i anfon copi o adroddiad Gwariant y Llywodraeth a Refeniw yr Alban (GERS) at y Gweinidog gan ofyn a oes modd gwneud rhywbeth tebyg yng Nghymru.

 

3.9

P-04-437 Gwrthwynebu cofrestru gorfodol ar gyfer plant sy’n derbyn addysg yn y cartref

Dogfennau ategol:

3.10

P-04-517 Atal Llywodraeth Cymru rhag cyflwyno system i fonitro plant sy’n dewis cael eu haddysgu gartref o dan wedd diogelu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn os gall prif ddeisebydd P-04-437 gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r canllawiau anstatudol ar addysg yn y cartref, sydd i'w llunio erbyn Mai 2015; ac

·         anfon datganiad diweddar y Gweinidog at y ddau ddeisebydd.

 

3.11

P-04-448 Gwella gwasanaethau iechyd rhywiol yng ngorllewin y Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog yn mynegi pryder difrifol am y diffyg ymateb gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro; a'r

·         Cyngor Gofal Iechyd Cymunedol yn mynegi pryderon y Pwyllgor ynghylch y Bwrdd Iechyd ac yn gofyn a ydynt wedi ymgymryd ag unrhyw ymchwiliadau ynghylch y materion a godwyd yn y ddeiseb.

 

3.12

P-04-449 Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr - Achub ein Gwasanaethau - Atal yr Israddio!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb yn wyneb ymateb y deisebydd.

 

3.13

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog hysbysu'r Pwyllgor yn gyson iawn o unrhyw ddatblygiadau yn y maes hwn a chadw golwg ar y mater; ac

·         wrth wneud hynny, gofyn i'r Gweinidog ystyried ac egluro sut y bydd yn newid y broses ar gyfer ymgynghoriadau yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod ystyriaeth o farn a phrofiad y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan hyn. 

 

3.14

P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn a fydd unrhyw agwedd ar gynigion y ddeiseb yn cael eu cynnwys yn y Bil Cenedlaethau'r Dyfodol arfaethaedig, a fydd, o bosibl, yn ymdrin â materion lles; a

·         chau'r ddeiseb. 

 

3.15

P-04-530 Labelu Dwyieithog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ohirio ystyried yr eitem tan y cyfarfod nesaf, gan aros am gyngor cyfreithiol.

 

 

3.16

P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am ei farn am yr adroddiad gan yr RSPCA.