Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod y Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.00 - 09.30)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-524 Rheolaeth Gynllunio a'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio;

·         Comisiynydd y Gymraeg, i ofyn am ei barn am y ddeiseb; a 

·         Chadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd i dynnu sylw at y ddeiseb cyn cyflwyno Bil Cynllunio (Cymru) yn fuan.

 

2.2

P-04-525 Ariannu Gwobrau CREST yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn am ei barn am y ddeiseb; ac

·         anfon copi at y Gweinidog Addysg.

 

2.3

P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Llywydd, fel Cadeirydd Comisiwn y Cynulliad, i ofyn am ei barn am y ddeiseb; a

·         gwirio cofnod y trafodion ar gyfer Cyfarfod Llawn diweddar er mwyn cyfeirio at drafodaeth a gynhaliwyd gan yr Aelodau ar faterion tebyg sy'n ymwneud â'r ddeiseb.

 

 

2.4

P-04-527 Ymgyrch i gael Cronfa Cyffuriau Canser Arbennig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; 

·         Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

·         Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI)

 

i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

 

2.5

P-04-528 Addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob ysgol gynradd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

·         Y Prif Weinidog; ac 

·         Undebau Athrawon yng Nghymru. 

 

i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

2.6

P-04-529 Ombwdsmon Asiantaethau Gosod Tai ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn am ei farn ar y ddeiseb.

 

2.7

P-04-530 Labelu Dwyieithog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd; a'r

·         Prif Weinidog

 

i ofyn am eu barn am y ddeiseb.

 

2.8

P-04-531 Ailenwi Maes Awyr Caerdydd ar ôl Eicon o Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn am ei barn ar y ddeiseb.

 

(09.30 - 10.55)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-373 Parthau Gwaharddedig o Amgylch Ysgolion ar gyfer Faniau Symudol sy'n Gwerthu Bwyd Poeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         aros am y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau, a addawyd gan y Gweinidog erbyn diwedd mis Ionawr 2014;

·         ofyn am farn y deisebydd ar ohebiaeth y Gweinidog; a

·         rhoi gwybod i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am y ddeiseb.

 

3.2

P-04-506 Pasys bws am ddim / teithio rhatach i’r rhai sy’n hawlio budd-daliadau, myfyrwyr a phobl o dan 18 oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am unrhyw ymateb pellach i sylwadau'r deisebydd, yn benodol, o ran y grŵp oedran targed ar gyfer pasys, o gofio newidiadau i'r oedran cymhwysedd pensiwn.

 

 

3.3

P-04-447 Ymgyrch am Gerflun o Harri’r Seithfed ym Mhenfro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         dynnu sylw Aelodau Rhanbarthol ac Etholaethol y Cynulliad yn ardal Penfro at y ddeiseb; a

·         gofyn am bapur ymchwil ar ba sefydliadau a fyddai'r rhai gorau i gyfeirio'r ddeiseb atynt mewn perthynas â'r materion ariannu.

 

3.4

P-04-456 Dementia - Gallai hyn ddigwydd i chi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog am y wybodaeth ddiweddaraf o ran cynnydd yr adolygiad o Fframwaith Gofal Iechyd Parhaus y GIG; a

·         phan geir yr ymateb hwnnw, ystyried tynnu sylw'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y ddeiseb.

 

 

3.5

P-04-494 Rhaid sicrhau bod prostadectomi laparosgopig gyda chymorth robotig ar gael i ddynion yng Nghymru yn awr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am farn ynghylch a yw'r arian a ddarperir drwy'r Gronfa Technolegau Iechyd yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn sicrhau y bydd triniaeth gyfartal ar gael i bobl ar draws Cymru;

·         ofyn am farn y deisebydd ar ohebiaeth y Gweinidog; a 

·         gofyn am ymateb gan y byrddau iechyd nad ydynt wedi ymateb i lythyr gwreiddiol y Pwyllgor eto.

 

 

3.6

P-04-520 Parthed Canslo pob Llawdriniaeth Orthopedig Ddewisol gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda dros y Gaeaf 2013/14

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros i glywed beth yw barn y deisebydd ynghylch a yw hi'n fodlon â'r esboniadau a'r camau a ddarparwyd gan y Gweinidog ac, yn benodol, gan y Bwrdd Iechyd.

 

3.7

P-04-481 Cau'r bwlch ar gyfer disgyblion byddar yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r deisebydd nodi maes penodol yr hoffai i'r Pwyllgor gyflawni gwaith arno; ac

·         anfon copi, er gwybodaeth at Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Pobl Fyddar.

 

3.8

P-04-516 I wneud gwyddor gwleidyddiaeth yn rhan orfodol o addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         anfon sylwadau'r deisebydd ymlaen at y Gweinidog, a gofyn a oes ganddo ragor o sylwadau ar y pwyntiau a wnaed; a

·         thynnu sylw Tîm Addysg y Cynulliad at y ddeiseb.

 

 

3.9

P-04-517 Atal Llywodraeth Cymru rhag cyflwyno system i fonitro plant sy’n dewis cael eu haddysgu gartref o dan wedd diogelu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i glywed barn y deisebydd am ymateb y Gweinidog.

 

3.10

P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ysgrifennu at y Gweinidog Addysg a Sgiliau, i rannu gohebiaeth y deisebydd ac i ofyn a yw ei farn ef wedi newid yng ngoleuni’r ohebiaeth hon; a

·         gofyn am friff cyfreithiol i roi eglurhad ynghylch o fewn cylch gwaith pwy y daw'r mater hwn. 

 

3.11

P-04-500 Galw am Reoleiddio Sefydliadau Lles Anifeiliaid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros am sylwadau'r deisebydd ar ymateb y Gweinidog, yn benodol, ei gais am unrhyw dystiolaeth neu ystadegau.

 

3.12

P-04-511 Cefnogi’r safonau cyfranogaeth plant a phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf, ac am ei farn am sylwadau pellach y deisebydd; ac

·         Achub y Plant i ofyn am eu barn ar y ddeiseb.

 

3.13

P-04-482 Hysbysfyrddau cyhoeddus ar draws Cymru i roi gwybod i’r cyhoedd pwy yw eu cynrychiolwyr gwleidyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb.

 

3.14

P-04-519 Diddymu Taliadau Comisiwn wrth werthu Cartrefi mewn Parciau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ofyn i'r Gweinidog am ei farn ar sylwadau pellach y deisebydd, yn benodol, y pwynt fod y trefniadau presennol yn rhoi cymhelliad gwrthnysig i berchnogion orfodi pobl sy'n defnyddio'r cartrefi i werthu.

 

(10.55 - 11.00)

4.

P-03-262 Academi Heddwch Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau ymateb y Prif Weinidog i adroddiad y Pwyllgor ar Academi Heddwch Cymru.

 

Cynhelir dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Chwefror 2014.