Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/02/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

(09.30-10.15)

2.

Ymchwiliad undydd i Gysylltiadau Rhyngwladol: Cymry ar wasgar a rhyngwladol

Susie Ventris-Field, Prif Swyddog Gweithredol, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Claire O'Shea, Cadeirydd, Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru 

Zara May, Pennaeth Cymunedau a Gweithrediadau, GlobalWelsh

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru; Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru; a Global Welsh.

 

2.2 Cytunodd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am y materion a godwyd ynghylch strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru.

 

(10.25-11.10)

3.

Ymchwiliad undydd i Gysylltiadau Rhyngwladol: Ewrop a rhyngwladol

Jenny Scott, Cyfarwyddwr, British Council

Charles Whitmore, Cydymaith Ymchwil o Ganolfan Llywodraethiant Cymru

Ben Lloyd, Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa, Addysg Uwch Cymru Brwsel

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y British Council; Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd; Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; ac Addysg Uwch Cymru Brwsel.

 

(11.20-12.05)

4.

Ymchwiliad undydd i Gysylltiadau Rhyngwladol: Chwaraeon, diwylliant a’r celfyddydau (rhyngwladol)

Noel Mooney, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Eluned Hâf, Pennaeth, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru 

Sian Lewis, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru 

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Urdd Gobaith Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru; Celfyddydau Rhyngwladol Cymru; ac Urdd Gobaith Cymru.

 

(12.05)

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(12.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.05-12.10)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.10-12.20)

8.

Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd i’w gyhoeddi yn amodol ar fân newidiadau.

 

(12.20-12.25)

9.

Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgor: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft i'r Pwyllgor Busnes ynghylch ei adolygiad, a chytunodd arni.

 

(12.25-12.30)

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael): Trafod Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gyfreithiol mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, a chytunodd i ddychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.