Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-11.35)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 1 – Trafnidiaeth

Christine Boston, Cyfarwyddwr – Sustrans Cymru

Josh Miles, Cyfarwyddwr – Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru

Scott Pearson, Rheolwr Gyfarwyddwr, Newport Transport a Chadeirydd, Cymdeithas Bysiau a Choetsus Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.30-10.35)

(10.35-11.35)

3.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 2 – Trafnidiaeth

Chris Ashley, Pennaeth Polisi – yr Amgylchedd a Rheoleiddio – Y Gymdeithas Cludo ar y Ffyrdd

Mark Simmonds, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol – Cymdeithas Porthladdoedd Prydain

Chris Yarsley, Rheolwr Polisi, Cymru, Canolbarth a De Orllewin Lloegr – Logistics UK

 

Dogfennau ategol:

(11.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) ac (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5,6 a 10 o'r cyfarfod

Cyfarfod preifat (11.35-12.00)

5.

Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Egwyl (12.00-12.45)

Rhag-gyfarfod preifat (12.45-13.00)

Cyfarfod cyhoeddus (13.00-15.05)

(13.00-14.00)

7.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 3 – Cynllunio

James Davies, Prif Weithredwr – Cymorth Cynllunio Cymru

Neil Harris, Uwch-Ddarlithydd, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio – Prifysgol Caerdydd

Victoria Robinson, Cadeirydd – Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru

Dr Roisin Willmott, Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon a Planning Aid England – Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14.00-14.05)

(14.05-15.05)

8.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Sesiwn dystiolaeth 4 – Seilwaith

Ed Evans, Cyfarwyddwr – Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

Ian Christie, Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr, Cynllunio Asedau a Chyflenwi Cyfalaf – Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

(15.05)

9.

Papurau i'w nodi

Cyfeiriwch at Becyn Atodol A: Papurau i'w nodi

 

9.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

9.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

9.3

Adolygiad Annibynnol o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Dogfennau ategol:

9.4

Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Dogfennau ategol:

9.5

Fframwaith Sylweddau Peryglus (Cynllunio)

Dogfennau ategol:

9.6

Amserlen y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

9.7

Gwaith craffu ariannol

Dogfennau ategol:

9.8

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

9.9

Cydweithio rhwng pwyllgorau

Dogfennau ategol:

9.10

Tai sy’n addas ar gyfer y dyfodol: Yr her ôl-osod.

Dogfennau ategol:

9.11

Parciau Cenedlaethol a'r Argyfwng Hinsawdd

Dogfennau ategol:

9.12

Bioamrywiaeth - Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

Dogfennau ategol:

9.13

Gweithio gyda'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai

Dogfennau ategol:

9.14

Y risg o dywydd poeth iawn yn y DU - Y Groes Goch Brydeinig

Dogfennau ategol:

9.15

Cyflenwad dŵr i aelwydydd yng ngogledd Sir Benfro

Dogfennau ategol:

9.16

Gweithio gyda'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith – Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU Cymru)

Dogfennau ategol:

Cyfarfod preifat (15.05-15.30)

10.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith Ystyried tystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3, 7 ac 8