Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith (“y Pwyllgor”) gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni, cynllunio, trafnidiaeth, a chysylltedd.

 

Ymgynghorodd y Pwyllgor â rhanddeiliaid dros yr haf er mwyn helpu i lywio penderfyniadau'r Pwyllgor ar beth ddylai ei brif flaenoriaethau fod yn ystod y Chweched Senedd (2021-2026).

 

Yn benodol, roedd gan y Pwyllgor ddiddordeb mewn clywed eich barn am:

 

·         flaenoriaethau'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog ar gyfer y 12-18 mis nesaf. Yn benodol, pa rai o'r blaenoriaethau hyn y dylai'r Pwyllgor fod yn canolbwyntio arnynt dros y flwyddyn neu ddwy nesaf; ac

·         unrhyw bwnc arall y credwch y dylid ei flaenoriaethu dros y 12-18 mis nesaf a pham eich bod yn credu y dylai'r pwnc a awgrymir gennych fod yn flaenoriaeth i'r Pwyllgor.

 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 10 Medi 2021. Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd y Pwyllgor grynodeb o'r dystiolaeth a gafwyd mewn ymateb i'r ymgynghoriad. Mae'r holl ymatebion ar gael ar dudalen yr ymgynghoriad.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Blaenoriaethau ar gyfer y

Chweched Senedd ar 10 Ionawr 2022.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/07/2021

Ymgynghoriadau