Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/05/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10:35)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy. Ni chafwyd dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

(10:35)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

2.1

Gohebiaeth oddi wrth Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru) at y Cadeirydd ynghylch cyfiawnder data

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth rhwng y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Cadeirydd ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd

Dogfennau ategol:

2.3

Gohebiaeth oddi wrth y Comisiynydd Plant at y Cadeirydd ynghylch adroddiad diweddar y Pwyllgor: 60% – Rhoi llais iddyn nhw Anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y system cyfiawnder ieuenctid

Dogfennau ategol:

2.4

Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

2.5

Gohebiaeth rhwng Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Cadeirydd ynghylch craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Dogfennau ategol:

(10:35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(11:00-13:00)

4.

Atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd: Grŵp cynghori

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyfarfu'r Aelodau â'r grŵp cynghori.

 

(14:00- 14:20)

5.

Atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod eu sesiwn gyda'r grŵp cynghori.

 

(14:20- 14:35)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus – ystyried y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunwyd i drafod adroddiad drafft yn ystod y cyfarfod nesaf.

 

(14:35-15:00)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Mudo Anghyfreithlon – ystyried y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunwyd ar eu dull o graffu.