Cyfiawnder data

Inquiry2

 

Mae'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn cynnal ymchwiliad byr, wedi’i dargedu, ar bwnc cyfiawnder data, sy’n canolbwyntio ar y defnydd o ddata personol yn y GIG yng Nghymru, pa mor ddiogel yw’r data hyn, a sut y cânt eu defnyddio a’u rhannu pan gaiff rhagnodi’n electronig (e- ragnodi) ei gyflwyno.

 

Cylch gorchwyl

Mae’r cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad fel a ganlyn:

>>>> 

>>>    A yw’r system yn deg – a fyddai rhai grwpiau o bobl â chyflyrau penodol yn cael eu hamlygu, neu a fyddai’r wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i sefydliadau eraill, gan gynnwys y sector preifat?

>>>    A yw cleifion yn gallu rheoli â phwy y mae eu gwybodaeth yn cael ei rhannu a pha wybodaeth sy'n cael ei rhannu – a fyddai modd optio allan?

>>>    Sut y bydd data cleifion yn cael eu cynrychioli – a fyddent yn ddienw? Pa ddata fyddai'n cael eu rhannu ar y system hon? A fyddai pobl yn cael eu trin yn wahanol o ganlyniad i system e-bresgripsiynau – hynny yw, a oes unrhyw oblygiadau posibl i rai grwpiau o bobl â chyflyrau iechyd penodol?

>>>    Beth fyddai pwrpas y data a gesglir?

>>>    Ai sefydlu patrymau o ran meddyginiaethau, triniaethau a chanlyniadau yw nod e-bresgripsiynau? Os felly, pa wybodaeth ychwanegol y byddai angen ei chasglu a sut y gofynnir am ganiatâd?

 

Casglu tystiolaeth

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ar 27 Mawrth a chytunodd i gynnal sesiwn arall yn nhymor yr hydref.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/03/2023