Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rachael Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/06/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (13.00 - 13.30)

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-14.30)

2.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: sesiwn dystiolaeth 1

Wanjiku Mbugua-Ngotho, BAWSO

Sara Kirkpatrick, Cymorth i Ferched Cymru

Million Abesha, Cyngor Ffoaduriaid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14.30-14.45)

(14.45-15.45)

3.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: sesiwn dystiolaeth 2

Joanne Hopkins, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Naomi Alleyne, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (15.45-16.00)

(16.00 - 16.45)

4.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: sesiwn dystiolaeth 3

Kirsty Thomson, Just Rights Scotland

 

Dogfennau ategol:

(16.45)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad (gan gynnwys Cadeiryddion Pwyllgorau)

Dogfennau ategol:

5.2

Gohebiaeth gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch dyled, dibyniaeth ar alcohol a chamddefnyddio sylweddau

Dogfennau ategol:

5.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar graffu blynyddol ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:

(16:45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw a’r cyfarfod ar 9 Mehefin 2022

(16.45-17.00)

7.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: ystyried y dystiolaeth

(17.00-17.15)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol: