Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/01/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 

1.2 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Sarah Murphy AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.3 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau gan Aelodau.

 

 

(13.30)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 - 7 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

2.2

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Sefydliad Llafur Rhyngwladol - 8 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

2.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch defnyddio'r term 'BAME' - 10 Rhagfyr 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

2.4

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad i anghydraddoldeb iechyd meddwl - 14 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

2.5

Gohebiaeth gan Gadeirydd Plismona yng Nghymru ynghylch troi allan anghyfreithlon honedig - 14 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

2.6

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd - 14 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

2.7

Gohebiaeth gan Dominic Raab AS, yr Arglwydd Ganghellor ac Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ynghylch diwygio'r Ddeddf Hawliau Dynol - 17 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

2.8

Gohebiaeth ynghylch gofal plant a chyflogaeth rhieni - y Cytundeb Cydweithio a chyllideb ddrafft 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 

(13.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) ac (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(13.35 - 14.35)

4.

Cyllideb Ddrafft 2022-23: paratoi ar gyfer craffu ar y gyllideb

Hannah Johnson, Rheolwr Cyfnewid Gwybodaeth ac Ymgysylltu, Ymchwil y Senedd

 

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ar graffu ar y gyllideb yn effeithiol.

 

(14.35 - 14.50)

5.

Cyllideb Ddrafft 2022-23: trafod y dystiolaeth a gwaith ymgysylltu

Catherine McKeag, Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion, Senedd Cymru

Owain Davies, Ymchwil y Senedd

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau eu dulliau ymgysylltu ar gyfer gwaith yn ymwneud â'r gyllideb ddrafft.

 

(14.50 - 15.00)

6.

Cytundebau rhyngwladol: diweddariad gan swyddogion

Sara Moran, Ymchwil y Senedd

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau’r wybodaeth ddiweddaraf gan swyddogion am y cytundebau rhyngwladol diweddaraf.

 

(15.15 - 16.30)

7.

Gofal plant a chyflogaeth rhieni: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau’r adroddiad drafft, a chytunwyd arno yn amodol ar fân newidiadau.