Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/10/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

  

1.2 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Sarah Murphy AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.3 Ni chafwyd ymddiheuriadau gan yr Aelodau. Datganodd Jenny Rathbone AS a Sarah Murphy AS fuddiant ar gyfer eitem 4 gan fod y ddwy yn aelodau o undebau credyd.

 

 

(13.15 - 14.15)

2.

Dyled a'r pandemig - gwasanaethau cyhoeddus

Rob Simkins, Rheolwr Ymgyrchoedd Shelter Cymru

Will Henson, Rheolwr Polisi a Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru

Lisa Hayward, Swyddog Polisi Diwygio Lles Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Will Henson, Cartrefi Cymunedol Cymru.

 

2.2 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

 

2.3 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Shelter Cymru:

  • I rannu ei adroddiad 'Life in Lockdown in Wales'.
  • I ddarparu tystiolaeth bellach ar sut mae’n cyfeirio pobl at y gwasanaethau a'r help arbenigol mae’n eu darparu.
  • I ddarparu manylion am yr ohebiaeth y mae wedi'i chael gyda heddluoedd a Rhentu Doeth Cymru ynghylch troi allan anghyfreithlon.
  • I rannu rhagor o wybodaeth am y gwersi a ddysgwyd o'r moratoriwm ar droi allan anghyfreithlon a chasglu dyled.

 

Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

  • I ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch nifer y tenantiaid cyngor sydd wedi mynd i ddyled gyda’u rhent ers y pandemig.

 

 

(14.30 - 15.15)

3.

Dyled a'r pandemig - effaith ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig

Lee Tiratira, Arweinydd Tîm Ieuenctid a Gweithiwr Prosiect BME CYP, Lleiafrifoedd Ethnig a Thîm Cymorth Ieuenctid (EYST)

Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Chwarae Teg:

  • I rannu gwybodaeth am ddyled ar draws tai a'r dreth gyngor a sut mae'r ystadegau'n rhannu’n grwpiau gwarchodedig.

 

 

(15.30 - 16.15)

4.

Dyled a'r pandemig - credyd fforddiadwy

Claire Savage, Swyddog Polisi Undebau Credyd Cymru

Sara Burch, Rheolwr Undeb Credyd Gateway

Daniel Arrowsmith, Cymdeithas Undebau Credyd Prydain Cyfyngedig

Karen Davies, Prif Weithredwr Purple Shoots

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

 

(16.30 - 17.00)

5.

Dyled a'r pandemig - melinau trafod

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil Sefydliad Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â dyled a’r pandemig.

 

(17.00)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Gohebiaeth gan y Gender Network ynghylch cydraddoldeb rhywiol - 15 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

6.2

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch diogelu gwybodaeth ddirgel - 21 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

6.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - 22 Medi.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

6.4

Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan Llywodraethiant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd yr Aelodau yr ymateb i'r ymgynghoriad.

 

(17.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(17.00 - 17.15)

8.

Ystyried tystiolaeth - dyled a'r pandemig

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Cartrefi Cymunedol Cymru a CLlLC i gael rhagor o wybodaeth.

 

(17.15 - 17.30)

9.

Ystyriaeth o Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Lluoedd Arfog

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd ac ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Yn amodol ar fân newidiadau, bydd yn cytuno ar yr adroddiad yn electronig.