Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lara Date 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/12/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.55-10.00)

1.

Cwmpasu: Cyswllt Ffermio

Cofnodion:

1.1     Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu a chytuno arno.

(10.00)

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1     Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

2.2     Roedd Llyr Gruffydd AS yn bresennol yn dirprwyo ar ran Luke Fletcher AS ar gyfer eitemau 1, 2, 3 a 4. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

(10.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1     Nododd y Pwyllgor y papurau.

3.1

Cyfarfod o’r Grŵp Rhyngweinidogol ar Fasnach

Dogfennau ategol:

3.2

Cyfarfod Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - 30 Tachwedd 2023: Sesiwn ar Ddyfodol Dur Cymru

Dogfennau ategol:

3.3

Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE

Dogfennau ategol:

3.4

Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol a Gweithredu Cytundebau Cydnabod Rhyngwladol (Cymru) (Diwygio etc.) 2023 ("Rheoliadau Cymru")

Dogfennau ategol:

3.5

Cynllun Cynefin Cymru

Dogfennau ategol:

3.6

Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Y Comisiwn Rhyngwladol ar Warchod Pysgod Tiwna Iwerydd) (Diwygio) 2024

Dogfennau ategol:

(10.00-11.10)

4.

Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog: Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

§  Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Llywodraeth Cymru

§  Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr – Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru

§  Richard Irvine, Prif Filfeddyg, Llywodraeth Cymru

§  Dean Medcraft, Cyfarwyddwr – Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

(11.20-12.30)

5.

Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog: Gweinidog yr Economi

§  Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, Llywodraeth Cymru

§  Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau - Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

§  Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr - Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach, Llywodraeth Cymru

§  Jo Salway, Cyfarwyddwr - Partneriaeth Gymdeithasol, Cyflogadwyedd a Gwaith Teg, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi.

(12.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1     Derbyniwyd y cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer dechrau’r cyfarfod ar 18 Ionawr 2024.

(12.30-12.40)

7.

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.