Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/07/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Sarah Murphy AS

1.3     Nid oedd unrhyw ddirprwyon

1.4     Datganodd Samuel Kurtz ei fod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Sir Benfro ac yn gyfarwyddwr Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ymchwil Feddygol at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.6

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Dogfennau ategol:

2.8

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

2.9

Llythyr gan Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy

Dogfennau ategol:

2.10

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.11

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.12

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

2.13

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.14

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

2.15

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd

Sam Lowe, Cyfarwyddwr Masnach, Flint-Global

Emily Rees, Uwch-gymrawd yn y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Economi Wleidyddol Ryngwladol

Yr Athro Michael Gasiorek, Prifysgol Sussex

 

 

Cofnodion:

3.1 Atebodd Emily Rees a Sam Lowe gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.30-11.15)

5.

Preifat

Trafod y dystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Briff ar Gytundebau Rhyngwladol

Cynllunio Strategol

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.