Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon

Cyhoeddodd Paul Davies AS a Sam Kurz AS fuddiant perthnasol mewn perthynas â rheolaethau ffiniau yn sgil Brexit am fod ganddynt ill dau borthladd yn eu hetholaethau sy’n masnachu â Gweriniaeth Iwerddon.

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr gan Ben Cottam, Pennaeth Cymru yn Ffederasiwn Busnesau Bach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.5

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-11.00)

3.

Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidogion - Gweinidog yr Economi

Vaughan Gething AS

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Timothy Render, Cyfarwyddwr, Tir, Natur a Bwyd

Peter Ryland, Prif Weithredwr Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gweinidog yr Economi a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

3.2 Bydd Gweinidog yr Economi yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y Gronfa Datblygu Busnes ac Adfer ar ôl ei gyfarfod â Banc Busnes Prydain a Banc Datblygu Cymru. Bydd y Gweinidog yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am gostau cynnal y safleoedd rheoli ffiniau pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.

(11.10-12.25)

4.

Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Sefydliadau ffermio

Gareth Parry, Uwch-swyddog Polisi a Chyfathrebu, Undeb Amaethwyr Cymru

Dylan Morgan, Pennaeth Polisi, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Cymru

George Dunn, Prif Weithredwr, Cymdeithas  y Ffermwyr Tenant

Gwyn Howells, Prif Weithredwr, Hybu Cig Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion o sefydliadau ffermio gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(12.35-13.20)

5.

Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Lles anifeiliaid

Paula Boyden, Cyfarwyddwr Milfeddygol, Dogs Trust

Madison Rogers, Cats Protection, yn cynrychioli Grŵp Lles Anifeiliaid Anwes Cymru

Chris O'Brien, Uwch-reolwr Materion Cyhoeddus a'r Cyfryngau, RSPCA Cymru

 

Cofnodion:

5.1 Datganodd Luke Fletcher AS fuddiant fel aelod o Achub Milgwn Cymru, ac fel cefnogwr Hope Rescue

5.2 Atebodd y tystion lles anifeiliaid gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(13.20-13.30)

6.

Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

(13.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(13.30-13.40)

8.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

8.1 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Weinidog yr Economi ac at y tystion o sefydliadau ffermio a sefydliadau lles anifeiliaid i ofyn am atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y cyfarfod

(13.40-13.50)

9.

Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd yr Aelodau ar adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd) sydd i'w osod erbyn 18 Tachwedd, sef y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adrodd

(13.50-14.00)

10.

Trafod y flaenraglen waith ar gyfer hydref 2021 - gwanwyn 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer hydref 2021 - gwanwyn 2022 a chytunwyd arni