Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/10/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.20-10.25)

1.

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth yng Nghymru: Adroddiad monitro

 

Papur 1 – Adroddiad monitro ar amseroedd aros

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi adroddiadau monitro bob tymor.

(10.25-10.30)

2.

Bil Iechyd Meddwl Drafft

 

Papur 2 – Llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyd-bwyllgor Senedd y DU ar y Bil Iechyd Meddwl Drafft.

 

(10.30-10.45)

3.

Blaenraglen waith

 

Papur 3 - Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

(11.00)

4.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

4.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AS; roedd Vikki Howells AS yn bresennol ar ei ran fel dirprwy.

4.3 Dywedodd Sarah Murphy ei bod yn aelod o UNSAIN Cymru a’r GMB.

4.4 Dywedodd Joyce Watson fod aelod o'r teulu yn aelod o'r Coleg Nyrsio Brenhinol.

 

(11.00-12.45)

5.

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gofal cymdeithasol: Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

 

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru – Llywodraeth Cymru

Matt Downton, Pennaeth Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed – Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Cyfarwyddwr Iechyd a Lles – Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 4 - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a swyddogion Llywodraeth Cymru yn ateb cwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

 

(12.45)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar y Bil Iechyd Meddwl Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.2

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y datganiad ansawdd iechyd menywod a merched a'r cynllun cysylltiedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y datganiad ansawdd iechyd menywod a merched a'r cynllun cysylltiedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.4

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gweithgarwch corfforol plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gweithgarwch corfforol plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.6

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Rhan 6 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: asesiadau o’r effaith ar iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.7

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Rhan 6 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: asesiadau o’r effaith ar iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.8

Llythyr gan Oxfam Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru ynghylch Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(12.45)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.45-13.00)

8.

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion sy’n gyfrifol am iechyd a gofal cymdeithasol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidogion yn dilyn y materion a godwyd yn ystod y sesiwn, neu’r materion heb eu cyrraedd.