Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/09/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 11.30)

2.

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - sesiwn graffu ar waith y Gweinidog

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyfarwyddiaeth Galluogi, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu'r canlynol:

- rhagor o wybodaeth am y datblygiadau radical sy'n digwydd, gan gynnwys y pedair safon ddrafft a gynhyrchwyd;

- eglurder ynghylch canran y staff gwasanaethau plant yng Nghymru sy'n weithwyr asiantaeth;

- adborth, pan fydd ar gael, o'r adolygiad annibynnol o leoliadau asesu rhianta; a

- rhagor o wybodaeth ynghylch ariannu eiriolaeth rhieni yn y tymor hir.

 

(11.30)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Gwybodaeth gan randdeiliaid

Dogfennau ategol:

3.2

Gwaith craffu cyffredinol ar waith y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Dogfennau ategol:

3.3

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

3.4

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

3.5

Cytundebau masnach ryngwladol

Dogfennau ategol:

3.6

Cytundebau masnach ryngwladol

Dogfennau ategol:

3.7

Cytundebau masnach ryngwladol

Dogfennau ategol:

3.8

P-06-1342 Ariannu mwy o leoedd mewn ysgolion arbenigol a staff i blant ag anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.9

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.10

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.11

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.12

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.13

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.14

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.15

Gweithredu diwygiadau addysg

Dogfennau ategol:

3.16

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

3.17

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

3.18

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

3.19

Blaenraglen waith

3.20

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:

3.21

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:

3.22

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:

3.23

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:

3.24

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical

Dogfennau ategol:

3.25

Gwaith craffu blynyddol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

3.26

A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant?

Dogfennau ategol:

3.27

Gwaith craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

3.28

Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

3.29

Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Dogfennau ategol:

3.30

Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

3.31

Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

3.32

Gwybodaeth gan randdeiliaid

Dogfennau ategol:

3.33

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod cyfan ar 27 Medi

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30 - 12.15)

5.

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: trafod diwygio radical - ystyried y dystiolaeth.

Bydd cyfle i blant a phobl ifanc a wyliodd y cyfarfod o’r oriel gyhoeddus gwrdd â’r Aelodau i drafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd Aelodau, sefydliadau a phlant a phobl ifanc y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog i fynd ar drywydd rhai o'r materion a godwyd.

 

(12.15 - 12.30)

6.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25 – trafod y dull o weithredu

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 

(12.30 - 12.40)

7.

A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant? - Y newyddion diweddaraf am yr ymchwiliad

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad.

7.2 Cytunodd yr Aelodau ar sesiynau tystiolaeth lafar ychwanegol gyda chynrychiolwyr gweithwyr meddygol a phroffesiynau perthynol i iechyd.