Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV

 

(08.45 - 09.15)

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15 - 11.15)

2.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 11

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - Llywodraeth Cymru

David Morris, Tîm Polisi - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4, eitem 7, eitem 8, eitem 9 ac eitem 10 ar agenda y cyfarfod.

(11.15 - 12.00)

4.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod y dystiolaeth a’r materion allweddol

(12.00 - 12.50)

Cinio

(12.50 - 13.00)

Rhag-gyfarfod preifat

(13.00 - 14.30)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022 - 23 - sesiwn dystiolaeth 1

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwraig GIG Cymru - Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Cyfarwyddwr Cyllid - Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru - Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi - Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Iechyd Meddwl,  Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed - Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Poblogaethau - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(14.30)

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:

6.2

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

6.4

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.5

Adroddiad Blynyddol Estyn

Dogfennau ategol:

6.6

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

6.7

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

6.8

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

6.9

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

6.10

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

6.11

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

6.12

Amserlen pwyllgorau

Dogfennau ategol:

6.13

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

(14.30 - 14.40)

7.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - trafod y dystiolaeth.

(14.40 - 14.50)

8.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - ystyried cylch gorchwyl drafft yr ymchwiliad

(14.50 - 15.05)

9.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

(15.05 - 15.15)

10.

Ystyried y dull o ran hyfforddiant ar Hawliau Plant.