Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/04/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.00 - 09.15)

(Rhag-gyfarfod preifat)

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.15 - 09.40)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (3 Mawrth 2022)

Dogfennau ategol:

2.2

Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol (7 Mawrth 2022)

Dogfennau ategol:

2.3

Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: diweddariad - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (29 Mawrth 2022)

Dogfennau ategol:

2.4

Ymchwiliad i Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i lythyr gan y Cadeirydd (29 Mawrth 2022)

Dogfennau ategol:

(09.40 - 10.50)

3.

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn Dystiolaeth 1

Mary Wimbury – Fforwm Gofal Cymru

(10.50 - 11.00)

(Egwyl)

(11.00 - 12.10)

4.

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hyn: Sesiwn Dystiolaeth 2

Helen Twidle - Age Cymru

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 6 a 7

(12.10 - 12.20)

6.

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hyn: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(12.20 - 12.30)

7.

Ailstrwythuro Uwch-reolwyr Llywodraeth Cymru: Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

7.1

Ymgyrch recriwtio WECare: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (8 Mawrth 2022)

Dogfennau ategol: