Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus

PAPA4

 

Mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ddyletswydd, o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, i archwilio a pharatoi adroddiad yn ystyried i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus perthnasol wedi gweithredu yn unol â’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ wrth benderfynu ar y camau i’w cymryd i gyflawni ‘amcanion llesiant’.

 

Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad statudol cyntaf mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a hynny’n unol â’r gofyniad iddo fod ar gael 12 mis cyn unrhyw etholiad yn ymwneud â’r Senedd.  

 

Mae gofyniad tebyg ar Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a chyhoeddwyd ei adroddiad cyntaf hithau ym mis Mai 2020.

Bu Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd yn arwain ar y gwaith o archwilio'r adroddiadau hyn.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad helaeth, gan ymgysylltu â llawer o randdeiliaid. Cyhoeddwyd adroddiad y Pwyllgor, sef ‘Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: y stori hyd yma’, ym mis Mawrth 2021.

 

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yr ymatebion i'r argymhellion sydd wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad yn ystod tymor yr Hydref 2021.

 

Cafodd dadl ei chynnal ar 24 Tachwedd ar y cyd â’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch Craffu ar Weithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.

 

Fe wnaeth y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Rhagfyr 2021 ar: Llunio Dyfodol Cymru—Pennu cerrig milltir cenedlaethol, dangosyddion cenedlaethol diwygiedig a chyhoeddi adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru: Llesiant cenedlaethau'r dyfodol: Dangosyddion cenedlaethol a cherrig milltir cenedlaethol ar gyfer Cymru 2021 ar 14 Rhagfyr 2021.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/08/2021

Dogfennau