Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/03/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag–gyfarfod preifat - Anffurfiol (09.45-10.00)

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. Roedd Jack Sargeant AS yn bresennol ar ei rhan fel dirprwy.

 

(10.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Chwefror

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - 15 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 – Llythyr gan Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2022-23 - 15 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc – 18 Chwefror 2022

Dogfennau ategol:

(10.00-11.00)

3.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Busnes y Llywodraeth ynghylch Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r eitemau a ganlyn i’r Pwyllgor:

 

·         Diweddariad ar y newidiadau i gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 sydd wedi’u cynnwys yn Amcangyfrifon Atodol y DU 2021-22, a’r effaith ar y cyllid sydd ar gael am weddill y flwyddyn.

·         Diweddariad ar y gorwariant ar wasanaethau gofal iechyd sydd wedi ei ddileu yn Lloegr, ac unrhyw symiau canlyniadol Barnett a gafodd Llywodraeth Cymru o ganlyniad.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad cyllid ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y sector gwirfoddol, yn enwedig hosbisau a gofalwyr di-dâl.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad cyllid ar gyfer y cwricwlwm newydd, yn enwedig amcanion penodol y cyllid hwn.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad cyllid ar gyfer uwchraddio adeiladau ysgolion mewn perthynas â darparu prydau ysgol am ddim.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y gwerthusiad ffurfiol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar ei chynlluniau cymorth busnes a gyflwynwyd yn ystod pandemig COVID-19.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am waith modelu sy'n cael ei wneud mewn perthynas â bil cyflogau'r sector cyhoeddus yn y dyfodol.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 11 Mawrth 2022.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.15)

5.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(11.15-12.15)

6.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)? Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

FIN(6)-08-22 P1 - Papur Materion Allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a chytunodd i ailedrych arnynt yn ei gyfarfod ar 11 Mawrth.

 

(12.15-12.30)

7.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-08-22 P2 – Papur cwmpasu

FIN(6)-08-22 P3 - Y llythyr ymgynghori a rhestr o ymgyngoreion

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu a chytunodd i gynnal ymchwiliad i drefniadau ariannu ar ôl yr UE.