Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Huw Irranca-Davies AC a Joyce Watson AC.

1.3     Roedd Hefin David AC yn bresennol fel dirprwy.

1.4     Cafwyd ymddiheuriadau gan Andy Richardson, Bwyd a Diod Cymru.

 

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Liz Lalley, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Ymatebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4 a 7 y cyfarfod hwn

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.30-14.45)

4.

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14.45-15.45)

5.

Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - sesiwn dystiolaeth 3

Andy Richardson, Bwyd a Diod Cymru

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.45-15.50)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Anthony Soars at y Cadeirydd ynghylch siarter gyffredin newydd ar gyfer cydweithredu o fewn a rhwng yr ynysoedd hyn – 9 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1  Nodwyd y papur.

 

6.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Mick Antoniw AC at Bruce Crawford MSP ynghylch deddfu mewn meysydd datganoledig - 17 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.1  Nodwyd y papur.

 

 

6.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch cychod pysgota yn nyfroedd Cymru - 23 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.1  Nodwyd y papur.

 

 

6.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan Michael Gove AS at y Cadeirydd ynghylch polisi coedwigaeth - 23 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.1  Nodwyd y papur.

 

 

6.5

Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC at y Cadeirydd ynghylch dadansoddiad fframweithiau diwygiedig - 24 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.1  Nodwyd y papur.

 

 

(15.50-16.05)

7.

Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.