Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00-14.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Nid oedd Laura Jones yn bresennol.

1.3 Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.05-15.30)

2.

Fframweithiau polisi cyffredin y DU - Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Yr Athro Kenneth Armstrong - Prifysgol Caergrawnt

Yr Athro Nicola McEwen - Prifysgol Caeredin

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.35)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cynhwysfawr rhwng y DU a Japan - 23 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i’w nodi 2: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 

3.3

Papur i'w nodi 3: Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar gyfer Diogelwch Bwyd a Phorthiant a Hylendid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur.

 

3.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau'r UE) - 1 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur.

 

(15:35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.35-15.50)

5.

Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.50-16.05)

6.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi’r cytundebau a ganlyn:

6.1.1 Confensiwn Lugano

6.1.2 Cydnabyddiaeth Gilyddol rhwng y DU a Norwy o Ddyfarniadau Sifil

6.1.3 Cytundeb Fframwaith Pysgodfeydd y DU-Ynysoedd Ffaröe

(16.05-16.20)

7.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.