Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC.

 

(09.30-10.30)

2.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Y Prif Swyddog Gweithredol a’r Cyfarwyddwr Gwella, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Pecyn ymgynghori

Papur 2 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

(10.40-12.00)

3.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Cholegau Brenhinol a Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru

Dr Robert Morgan, Is-gadeirydd polisi a materion cyhoeddus,

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Lisa Turnbull, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus a Seneddol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Rob Bleehan, Dirprwy Gadeirydd, Pwyllgor Meddygon Ymgynghorol Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain a Radiolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru

 

Papur 3 - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Papur 4 - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Papur 5 - Y Gymdeithas Feddygol Brydeinig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, y Coleg Nyrsio Brenhinol a Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru.

 

(12.45-13.45)

4.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Byrddau Iechyd Lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Jan Williams, Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Richard Bevan, Ysgrifennydd y Bwrdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 6 - Conffederasiwn GIG Cymru

Papur 7 – Yr Athro Vivienne Harpwood

Papur 8 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 

(13.50-14.50)

5.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Byrddau Iechyd Lleol (2)

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Alex Howells, Prif Weithredwr, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur 9 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 10 - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 

(14.50)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwaith y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.2

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch cwricwlwm drafft Cymru 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.3

Ymateb gan y Gweinidog Addysg ynghylch cwricwlwm drafft Cymru 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.4

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 17 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y defnyddio o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.6

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adroddiad ar Hepatitis C

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

6.7

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ynghylch Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol Mai 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.8

Llythyr gan y Panel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 17 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.9

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Gwasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.10

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.11

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau polisi cyffredin y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

6.12

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(14.50)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(14.50-15.00)

8.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu