Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnig cyflwyno newidiadau sy’n:

 

  • Gosod ystyriaethau ansawdd wrth galon pob rhan o’r GIG yng Nghymru,
  • Cryfhau llais dinasyddion ar draws gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, gyda Chorff Llais Dinasyddion newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (yn lle Cynghorau Iechyd Cymunedol);
  • Gosod dyletswydd gonestrwydd ar sefydliadau’r GIG, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt fod yn agored ac yn onest pan fydd pethau’n mynd o’u lle; a
  • Chryfhau’r trefniadau llywodraethu ar gyfer Ymddiriedolaethau’r GIG, drwy gyflwyno rôl Is-gadeirydd ar gyfer pob Ymddiriedolaeth.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStageAct

 

Daeth Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) yn gyfraith yng Nghymru ar 1 Mehefin 2020.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:

17 Mehefin 2019

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 142KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2200KB)

 

Datganiad y Llywydd: 17 Mehefin 2019 (PDF 1152KB)

 

Y Pwyllgor Busnes – Amserlen ar gyfer ystyried Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 33KB)

 

Geirfa Ddwyieithog (PDF 89KB)

 

Datganiad Cyfarfod Llawn – Cyflwyno Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 661KB)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Datganiad Cyfarfod Llawn (PDF 262KB)

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 19 Mehefin 2019.

 

Mae’r Pwyllgor wedi gwneud galwad agored am dystiolaeth am y Bil.

 

Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau. Fodd bynnag, mae dal cyfle i gwblhau ein harolwg byr am y Corff Llais Dinasyddion arfaethedig.

 

 

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

19 Mehefin 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (preifat)

19 Mehefin 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 19 Mehefin 2019

11 Gorffennaf 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

11 Gorffennaf 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 11 Gorffennaf 2019

19 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

19 Medi 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 19 Medi 2019

25 Medi 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

25 Medi 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 25 Medi 2019

9 Hydref 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

9 Hydref 2019 trawsgrifid

Gwylio cyfarfod 9 Hydref 2019

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

30 Medi 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

30 Medi 2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 30 Medi 2019

 

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Gorffennaf 2019

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3 Gorffennaf

2019 trawsgrifiad

Gwylio cyfarfod 3 Gorffennaf 2019

 

Gohebiaeth y Gweinidog

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd Iechyd a Gwasanaethau y Cymdeithasol - 19 Mehefin 2019

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 8 Gorffennaf 2019

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 30 Medi 2019

 

Adroddiadau Cyfnod 1

 

Gosododd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ei adroddiad ar 15 Tachwedd 2019

 

Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 14 Ionawr 2020

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 15 Tachwedd 2019.

 

Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Goblygiadau Ariannol yr adroddiad ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)  – 14 Ionawr 2020

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar 15 Tachwedd 2019

 

Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 14 Ionawr 2020

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Tachwedd 2019.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 27 Tachwedd 2019

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 11 Rhagfyr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 2 i 12; Atodlen 1 ; Adrannau 13 i 21; Atodlen 2; Adrannau 22 i 25; Atodlen 3; Adrannau 26 i 28; Adran 1 ; Teitl hir

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 2 Rhagfyr 2019 (PDF 72KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 2 Rhagfyr 2019 (PDF 127KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 14 Ionawr 2020

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 14 Ionawr 2020 (PDF 249KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 17 Ionawr 2020

 

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 20 Ionawr 2020

 

Grwpio Gwelliannau – 20 Ionawr 2020


Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Memorandwm Esboniadol diwygiedig

 

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Memorandwm Esboniadol diwygiedig - 4 Mawrth 2020 (PDF, 281KB)

 


Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 24 Ionawr 2020.

 

Ar 25 Chwefror 2020, cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, o dan Reol Sefydlog 26.36, mai dyma fydd trefn trafodion Cyfnod 3: a) Adrannau 2 - 12; Atodlen 1; Adrannau 13 - 21; Atodlen 2; Adrannau 22 - 25; Atodlen 3; Adrannau 26 - 28; Adran 1; Teitl hir.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 28 Chwefror 2020

 

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 28 Chwefror 2020

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 2 Mawrth 2020

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 3 Mawrth 2020

 

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 3 Mawrth 2020

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli (f2) – 9 Mawrth 2020

 

Grwpio Gwelliannau – 6 Mawrth 2020

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 17 Mawrth 2020.

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y’i pasiwyd ar ôl Cyfnod 4

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd y Cyfreithiwr Cyffredinol, ar ran y Twrnai Cyffredinol, a’r Cwnsler Cyffredinol at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adran 112 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 1 Mehefin 2020.

 

Gwybodaeth gyswllt

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

 

Ebost: Legislation@Senedd.Wales

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/06/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau