Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        O dan Reol Sefydlog 17.47, gohiriodd y Cadeirydd y cyfarfod tan 10.30 gan nad oedd y cynrychiolydd o Gymdeithas y Swyddogion Carchar yn bresennol.

1.2        Ailgynullodd y Pwyllgor am 10.30. Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.3        Nododd y Cadeirydd fod Helen Mary Jones AC bellach wedi gadael y Pwyllgor. Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelod am ei chyfraniad at waith y Pwyllgor, a chroesawodd Rhun ap Iorwerth AC fel aelod newydd o'r Pwyllgor.

(09.30-10.15)

2.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas y Swyddogion Carchar

Ricky McNeil, Swyddog Carchar a Swyddog Cangen POA, CEM Berwyn

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ni chynhaliwyd y sesiwn dystiolaeth gan nad oedd y cynrychiolydd o Gymdeithas y Swyddogion Carchar yn bresennol.

 

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 4 ac eitem 5 o’r cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.15-10.30)

4.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1  Ni chynhaliwyd yr eitem gan nad oedd y cynrychiolydd o Gymdeithas y Swyddogion Carchar yn bresennol.

 

(10.30-10.45)

5.

Ymchwiliad i’r prosesau ar gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty: Cwmpas a dull gweithredu

papur cwmpasu ar brosesau ar gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cwmpas a'r dull arfaethedig ar gyfer yr ymchwiliad i brosesau rhyddhau o'r ysbyty, a chytunodd arno.

 

(10.45-11.45)

6.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn Dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matt Downton, Pennaeth Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr Galluogi Pobl, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.2 Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu:

 

Ø  Ffigurau gwariant gan Fyrddau Iechyd ar ofal iechyd i’r carchardai.

Ø  Gwybodaeth ychwanegol ynghylch grŵp goruchwylio iechyd a gofal cymdeithasol carchardai.

Ø  Diweddariad ar y safonau drafft ar gyfer iechyd meddwl mewn carchardai.

Ø  Copi o Strategaeth HMPSS ar gyfer ymdrin â phobl hŷn yn y ddalfa yn rhanbarth Cymru.

 

(11.45)

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n rhoi gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol gyda’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 3 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

7.2

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.45)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.45-12.00)

9.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor dystiolaeth y Gweinidog a'r themâu allweddol sy'n codi yn sgîl yr ymchwiliad, ar gyfer eu cynnwys yn ei adroddiad.

 

(12.00-12.30)

10.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gan dderbyn casgliadau ac argymhellion yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau a oedd i’w cytuno drwy e-bost.