Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

 

Gosododd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 gerbron y Cynulliad i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Cynulliad hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021 (PDF, 3MB) ar 29 Ionawr 2020. Ymatebodd (PDF, 241KB) y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i adroddiad y Pwyllgor ar 28 Chwefror 2020.

 

Cafwyd dadl ar y gyllideb yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Chwefror 2020.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matthew Wellington, Pennaeth Cyflenwi Cyllid, Llywodraeth Cymru

18 Rhagfyr 2019

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd.tv.

2. Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dr Helen Tilley, Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

9 Ionawr 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd.tv.

3. Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Alex Chapman, Ymgynghorydd, New Economics Foundation

 

9 Ionawr 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 3 ar Senedd.tv.

4. Edward Evans, Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd Cwmni, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

Sesiwn dystiolaeth wedi'i chanslo

 

Sesiwn dystiolaeth wedi'i chanslo

 

Sesiwn dystiolaeth wedi'i chanslo

 

5. Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

9 Ionawr 2020

 

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 5 ar Senedd.tv.

6. David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Cian Sion, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Michael Trickey, Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru, Prifysgol Caerdydd

15 Ionawr 2020

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 6 ar Senedd.tv.

7. Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matthew Wellington, Pennaeth Cyflenwi Cyllid, Llywodraeth Cymru

15 Ionawr 2020

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 7 ar Senedd.tv.

 

Adroddiadau pwyllgorau ar y gyllideb ddrafft

 

Y Pwyllgor Cyllid: Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021 (PDF, 3MB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 241KB)

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF, 464KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 228KB)

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF, 626 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 509 KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch blaenoriaethu cyllid ysgolion yn setliad llywodraeth leol 2020-21 - 02 March 2020 (PDF, 348KB)

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 (PDF, 368 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 555KB)

 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF, 321 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 506 KB)

 

Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 (PDF, 219 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 586KB)

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu:

 

Gohebiaeth â Chomisiynydd y Gymraeg: Cyllideb ddrafft 2020-21 (PDF, 218KB)

 

Gohebiaeth â’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cyllideb ddrafft 2020-21 (PDF, 278KB)

 

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau