Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Thomas 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth gydag Aelodau'r Panel Adolygu

Dr Ruth Hussey, Cadeirydd y Panel

Jennifer Dixon, Aelod o'r Panel

Eric Gregory, Aelod o'r Panel

 

Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru - Adroddiad Interim

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan aelodau'r panel adolygiad.

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Ymchwiliad i ofal sylfaenol - Llythyr at yr Aelodau oddi wrth Dr Arfon Williams

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr at yr Aelodau gan Dr Arfon Williams.

 

3.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynghylch ‘Gwasanaethau sy'n addas i’r dyfodol’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon.

 

3.3

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - gwybodaeth ychwanegol gan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

3.4

Gweithredu Deddf Cymru 2017 - llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

3.5

Llythyr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Trefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.00 - 11.15)

5.

Ymchwiliad i ymarfer corff ymysg plant a phobl ifanc - trafod cwmpas a dull yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad, a chytunodd arnynt.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn fuan.

 

(11.15 - 11.25)

6.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - trafod briffs ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y briffs ychwanegol.

 

(11.25 - 11.45)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cynhaliodd yr Aelodau drafodaeth bellach am flaenraglen waith y Pwyllgor. Bydd cynlluniau ar gyfer tymor yr hydref yn cael eu cyhoeddi ar dudalennau gwe y Pwyllgor.

7.2 Trafododd yr Aelodau y cynlluniau ar gyfer gwaith craffu'r Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19.