Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Janet Finch-Saunders AC. Roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ran Janet.

 

(09.15 - 12.30)

2.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - trafodion Cyfnod 2

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai

Llywodraeth Cymru

Katie Wilson, Cyfreithwraig, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Mae dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 21 Medi 2017 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

·         Adrannau 2 i 6

·         Atodlen 1 (a gyflwynir gan adran 6)

·         Adrannau 7 i 12

·         Adran 1 (Trosolwg o'r Bil).

·         Teitl hir

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 21 (David Melding)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Siân Gwenllian AC

 

 

Bethan Jenkins AC

 

 

Rhianon Passmore AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Joyce Watson AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (David Melding)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Siân Gwenllian AC

 

 

Bethan Jenkins AC

 

 

Rhianon Passmore AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Joyce Watson AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 31 (David Melding).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 32 (David Melding).

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (David Melding) yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 24 (David Melding)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Siân Gwenllian AC

 

 

Bethan Jenkins AC

 

 

Rhianon Passmore AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Joyce Watson AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Methodd gwelliant 5A (David Melding).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Methodd gwelliant 25 (David Melding).

 

Methodd gwelliant 26 (David Melding).

 

Gwelliant 33 (Bethan Jenkins)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Rhianon Passmore AC

 

Siân Gwenllian AC

Jenny Rathbone AC

 

Bethan Jenkins AC

Joyce Watson AC

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 34 (Bethan Jenkins).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 27 (David Melding)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Siân Gwenllian AC

 

 

Bethan Jenkins AC

 

 

Rhianon Passmore AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Joyce Watson AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Methodd gwelliant 28 (David Melding).

 

Methodd gwelliant 29 (David Melding).

 

Gwelliant 30 (David Melding)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Siân Gwenllian AC

 

 

Bethan Jenkins AC

 

 

Rhianon Passmore AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Joyce Watson AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Methodd gwelliant 16 (David Melding).

 

Methodd gwelliant 17 (David Melding).

 

Methodd gwelliant 18 (David Melding).

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Carl Sargeant) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Methodd gwelliant 19 (David Melding).

 

Methodd gwelliant 20 (David Melding).

 

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Gwybodaeth ychwanegol gan Gynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 

3.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru.

 

3.3

Llythyr gan y Llywydd ynghylch Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd ynghylch Senedd@Delyn.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.45 - 13.15)

5.

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd - ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(13.15 - 13.30)

6.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Ystyried y dull ar gyfer craffu ar y Bil (yn amodol ar ei gyflwyno)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei gylch gorchwyl, a thrafododd ei ddull ar gyfer graffu.