Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019

Bil Pwyllgor a gyflwynwyd gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar y pryd. Awdurdododd y Pwyllgor Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, fel yr Aelod newydd sy’n gyfrifol am y Bil, o 7 Tachwedd 2018. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n gosod pwerau newydd i’r Ombwdsmon:

  • dderbyn cwynion llafar;
  • ymchwilio ar ei liwt ei hun;
  • ymchwilio i driniaeth feddygol breifat gan gynnwys gofal nyrsio ('gwasanaethau iechyd preifat') mewn llwybr iechyd cyhoeddus / preifat; ac
  • ymgymryd â rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau o ran ymdrin â chwynion.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

 

Daeth Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 22 Mai 2019.

 

Cofnod o Daith drwy’r Senedd

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:
2 Hydref 2017

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF, 344KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 2 Hydref 2017 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 2 Hydref 2017 (PDF, 52KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (PDF, 49KB)

 

Cyfnod 1: Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 5 Hydref 2017.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 1 Rhagfyr 2017.

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 1.32 MB)

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i adroddiad Cyfnod 1  (20 Mawrth 2018) (PDF, 284KB)

 

Ymgynghoriad

Llythyr oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid (16 Hydref 2017)

 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr Archwilydd Cyffredinol Cymru  (7 Tachwedd 2017)

 

Llythyr gan Adam Price AC  (28 Tachwedd 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (18 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon  (18 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban  (18 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (22 Rhagfyr 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Hospice UK

 

Llythyr gan Adam Price AC (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (Saesneg yn unig) (22 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (10 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (17 Ionawr 2018)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor ar Bopeth (Saesneg yn unig)  (19 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (30 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan y Cadeirydd at Adam Price AC (20 Chwefror 2018) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (17 Ebrill 2018)

 

Llythyr at Simon Thomas AC (15 Mai 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC (12 Gorffennaf 2018)

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod a’r Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

5 Hydref 2017

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(preifat)

Preifat

Preifat

25 Hydref 2017

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

29 Tachwedd 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

7 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

13 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Ionawr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Ionawr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Mawrth 2018

Trafodaeth breifat am gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

7 Mawrth 2018

Trafodaeth breifat am gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod a’r Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Gweld y cyfarfod

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Gweld y cyfarfod

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 666KB)

 

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – 20 Mawrth 2018 (PDF, 218KB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (Gorffennaf 2018) (PDF, 2MB)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (fersiwn gyda diwygiadau wedi’u nodi) (Gorffennaf 2018) (PDF, 3MB)

Cyfnod 1:  Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2018.

 

Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Gorffennaf 2018.

 

Cyfnod 2:  Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 22 Mawrth 2018. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 9 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 to 13; Atodlen 2, Adrannau 14 – 30; Atodlen 3; Adrannau 31 – 42; Atodlen 4; Adrannau 43 – 74; Atodlen 5; Adrannau 75 – 80; Adran 1; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Ionawr 2019 fersiwn 2

Tabl Diben ac Effaith – 16 Ionawr 2019 fersiwn 3

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 18 Ionawr 2019 fersiwn 2

Tabl Diben ac Effaith – 18 Ionawr 2019 fersiwn 2

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 21 Ionawr 2019

Tabl Diben ac Effaith – 21 Ionawr 2019 fersiwn 2

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 24 Ionawr 2019

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli - 31 Ionawr 2019

Grwpio Gwelliannau – 31 Ionawr 2019

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor ddydd Iau 31 Ionawr 2019.

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol, fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Cyfnod 3: y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 3, dechreuodd Cyfnod 3 ar 1 Chwefror 2019.

 

Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 6 Mawrth 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3-14; Atodlen 2; Adrannau 15-30; Atodlen 3; Adrannau 31-41; Atodlen 4; Adrannau 42-74; Atodlen 5; Adrannau 75-80; Adran 1; Teitl hir.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2019 pan drafodir y gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2).

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 1 Mawrth 2019

Tabl Diben ac Effaith – 1 Mawrth 2019

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 6 Mawrth 2019

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli – 13 Mawrth 2019

Grwpio Gwelliannau – 13 Mawrth 2019

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Cyfnod 4:  Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 20 Mawrth 2019.

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i pasiwyd

Ar ôl Cyfnod 4

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yn unol â Rheol Sefydlog 12.36 ar 20 Mawrth 2019. Dechreuodd y cyfnod o 28 diwrnod lle caiff y Cwnsler Cyffredinol neu’r Twrnai Cyffredinol gyfeirio’r Bil at y Goruchaf Lys am benderfyniad ar ei gymhwysedd ar 21 Mawrth 2019. Yn ystod y cyfnod hwn, caiff Ysgrifennydd Gwladol Cymru hefyd wneud gorchymyn yn gwahardd cyflwyno’r Bil i gael Cydsyniad Brenhinol. Daeth y cyfnod o 28 diwrnod i ben ar 18 Ebrill 2019.

 

Ysgrifennodd y Cyfreithiwr Cyffredinol, ar ran y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Cydsyniad Brenhinol

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 22 Mai 2019.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6222

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

Ebost: SeneddCymunedau@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau