Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 09.35)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Llywydd ar 'Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.2

Ymateb i'r Llywydd ar 'Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.35 - 10.00)

4.

Papur briffio ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, a chytunodd i wneud gwaith pellach ar y cynigion drafft rhwng Ebrill 2018 a 2020.

 

(10.00 - 10.10)

5.

Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael bwyd yn y sector cyhoeddus – Trafod casgliadau’r adroddiad drafft byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y casgliadau a oedd wedi'u hailddrafftio yn yr adroddiad.

 

(10.10 - 10.20)

6.

Cynllun Morol Cenedlaethol Drafft Cymru - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ag un newid.

 

(10.20 - 10.30)

7.

Ymgynghoriad ar 'Health and Harmony: the future for food, farming and the environment in a Green Brexit' - Trafod ymateb y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb i'r ymgynghoriad.

 

(10.30 - 10.35)

8.

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y Blaenraglen Waith ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2018.

 

(10.35 - 10.45)

9.

Trafod y Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer yr Ymchwiliad i Fframweithiau'r DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i fframweithiau'r DU ar gyfer amaethyddiaeth a'r amgylchedd. Cytunodd hefyd y dylid ei gyhoeddi er mwyn cynnal ymgynghoriad arno rhwng 18 Ebrill a 16 Mai 2018.