Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 750KB) Gweld fel HTML (343KB)

 

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. O dan Reol Sefydlog 17.24 datganodd Llyr Gruffydd AC ei fod yn Llywydd Anrhydeddus Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) ac yn Aelod o Gorff Llywodraethu. Datganodd Hefin Davies AC ei fod yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2015 - 2016

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn holi Estyn yn fanwl am ei Adroddiad Blynyddol. Cytunwyd i ddarparu'r canlynol:

 

Nodyn yn egluro'r data ar gyfran yr ysgolion â gweithgarwch dilynol;

 

Nodyn ar ysgolion bro gan gynnwys enghreifftiau o arfer da o beth sy'n gwneud ysgol fro dda.

 

 

 

(11.10 - 12.10)

3.

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - Sesiwn dystiolaeth 2

Tim Pratt, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Maureen Harris, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley a Llywydd Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (CCAUC) a Chymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT)).

 

(12.10)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau

Papur i'w nodi 6 – Cytunwyd y byddai'r Pwyllgor yn ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn amlygu pryderon gydag amserlen cyhoeddi'r Canllaw Gofal Iechyd diwygiedig.

 

4.1

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu gydol Oes - Cyllid Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunwyd ar y cynnig.

 

(12.10 - 12.30)

6.

Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Papur preifat

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr. Cytunwyd i ymateb i'r ymgynghoriad.

 

7.

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon – Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol: