Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 24/02/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1              Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2              Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC.

 

(13.00 - 13.15)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r Cadeirydd yn ymateb i ymgynghoriad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar drefniadau archwilio yn y dyfodol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru.

 

2.1

Cyfarwyddyd Gweinidogol - Trefniadau Pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20: Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (4 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:

2.2

Llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn cynghorau cymuned: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (31 Ionawr 2020) ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru - Llywodraethu a Rheolaeth ariannol - Cynghorau Tref a Chymuned 2018-19 (6 Chwefror 2020)

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru - Rheolaeth ariannol a llywodraethu - Cynghorau tref a chymuned 2018-19

 

Datganiad Llywodraeth Cymru: Cymorth ar gyfer Rheolaeth Ariannol a Llywodraethu yn y Sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn 2020-21 (12 Chwefror 2020)

 

Dogfennau ategol:

2.3

Rheoli meddyginiaethau: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (10 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:

2.4

Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (11 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:

2.5

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (11 Chwefror 2020)

Dogfennau ategol:

(13.15 - 14.15)

3.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-07-20 Papur 1 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Nick Bennett – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru.

 

 

(14.20 - 15.45)

4.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

PAC(5)-07-20 Papur 2 – Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

PAC(5)-07-20 Papur 3 – Ymateb Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

 

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Marie Brousseau-Navarro - Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

(15.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 6 ac Eitem 1 o’r cyfarfod ar 2 Mawrth 2020

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.45 - 16.15)

6.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu