Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 806KB) Gweld fel HTML (229KB)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (6 Ionawr 2017)

Dogfennau ategol:

2.2

Llywodraethiant Bwrdd Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (9 Ionawr 2017)

Dogfennau ategol:

(14.05 - 15.05)

3.

Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-02-17 Papur 1 – Ymateb i’r ymchwiliad gan Denantiaid Cymru

PAC(5)-02-17 Papur 2 - Ymateb i’r ymchwiliad gan Wasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru)

 

Steve Clarke – Rheolwr Gyfarwyddwr, Tenantiaid Cymru

David Wilton – Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Steve Clarke, Rheolwr Gyfarwyddwr, Tenantiaid Cymru a David Wilton, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Cynghori ar Gyfranogiad Tenantiaid (TPAS Cymru) fel rhan o'i ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai.

 

(15.15 - 16.30)

4.

Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Sesiwn dystiolaeth 2

PAC(5)-02-17 Papur 3 - Ymateb i’r ymchwiliad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
PAC(5)-02-17 Papur 4 - Ymateb i’r ymchwiliad gan Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

Jim McKirdle – Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Neil Howell – Pennaeth Tai a Chymorth Busnes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Gavin Smart – Dirprwy Brif Weithredwr, Sefydliad Tai Siartredig Y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Neil Howell, Pennaeth Tai a Chefnogi Busnes, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Gavin Smart, Dirprwy Brif Weithredwr, Sefydliad Tai Siartredig (CIH) y DU fel rhan o'i ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai.

 

 

(16.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6 a7 o gyfarfod heddiw ac eitemau 1 a 2 o'r cyfarfod ar 23 Ionawr 2017.

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30 - 16.50)

6.

Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.50 - 17.00)

7.

Archwilydd Cyffredinol Cymru: Blaenraglen Waith

PAC(5)-02-17 Papur 5 – Rhaglen waith Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-02-17 Papur 6 – Strategaeth ddrafft Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2017-2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Anerchodd Archwilydd Cyffredinol Cymru y Pwyllgor ynghylch ei flaenraglen waith a strategaeth ddrafft Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2017-2020.