Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 08/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.00 - 13.30)

1.

Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-19-19 Papur 1 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chaiff fersiwn ddiwygiedig ei llunio i'w thrafod yn ei gyfarfod ar 15 Gorffennaf 2019.

 

(13.30 - 13.50)

2.

Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-19-19 Papur 2 – Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar ychydig o fân ddiwygiadau a gaiff eu dosbarthu y tu allan i'r Pwyllgor.

 

(13.50)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(13.50 - 14.00)

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papurau.

 

4.1

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2018-19

Dogfennau ategol:

4.2

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (21 Mehefin 2019)

Dogfennau ategol:

4.3

Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (25 Mehefin 2019)

Dogfennau ategol:

4.4

Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (26 Mehefin 2019)

Dogfennau ategol:

(14.00 - 15.00)

5.

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur briffio

PAC(5)-19-19 Papur 3 – Datganiad Llywodraeth Cymru: Perfformiad Ariannol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2018-19 (12 Mehefin 2019)

PAC(5)-19-19 Papur 4 – Datganiad Swyddfa Archwilio Cymru i’r wasg – Cyfrifon Blynyddol Byrddau Iechyd (12 Mehefin 2019)

PAC(5)-19-19 Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Joe Teape - Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Huw Thomas – Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mandy Rayani - Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

5.2 Cytunodd y Cyfarwyddwr Cyllid i anfon manylion am gyfanswm y gwariant ar daliadau goramser i staff parhaol mewn cyferbyniad â'r gostyngiad mewn gwariant ar staff asiantaeth.

5.3 Oherwydd cyfyngiadau amser, dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Clercod yn ysgrifennu at y tystion i ofyn nifer o gwestiynau nad oedd amser i'w gofyn yn y cyfarfod.

 

 

(15.10 - 16.15)

6.

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

PAC(5)-19-19 Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Judith Paget – Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Glyn Jones - Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Martine Price - Cyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

6.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Clercod yn ysgrifennu at y tystion i ofyn nifer o gwestiynau nad oedd amser i'w gofyn yn y cyfarfod.

 

 

(16.15)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Eitemau 8, 9 & 10

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.15 - 16.30)

8.

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.30 - 16.50)

9.

Blaenraglen waith: Trafod rhaglen waith yr hydref 2019

PAC(5)-19-19 Papur 7 – Rhaglen waith drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd yr Aelodau y rhaglen waith arfaethedig ar gyfer tymor yr hydref 2019.

 

(16.50 - 17.00)

10.

Gwrthsefyll twyll yn y Sector Cyhoeddus: Gwaith dilynol ar y digwyddiad a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr Aelodau y digwyddiad ar wrthsefyll twyll yn y sector cyhoeddus, gan roi eu hadborth i Archwilydd Cyffredinol Cymru.