Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC.

 

(09:30-09:40)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Hawliau pleidleisio i garcharorion 23 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Datganiad o Egwyddorion ar gyfer Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol - 19 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Mike Hedges - Cyfalaf trafodion ariannol - 16 Awst 2019

Dogfennau ategol:

2.4

Llythyr gan Lywodraeth Cymru at y Gwir Anrhydeddus Nicky Morgan AS - Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad Pwyllgor y Trysorlys i anghydbwysedd rhanbarthol yn economi’r DU - 9 Awst 2019

Dogfennau ategol:

2.5

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Cysylltiad ag Adroddiad cyntaf Cenedlaethau'r Dyfodol - 9 Awst 2019

Dogfennau ategol:

2.6

Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i adroddiad y Pwyllgor ar graffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20 - 19 Awst 2019

Dogfennau ategol:

(09.40)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o'r cyfarfod (Eitemau 4 – 9 ac 11 - 12)

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:40-09:50)

4.

Trafod y papur cwmpasu ar daliadau cadw yn y sector adeiladu

Papur 1 - Papur cwmpasu ar daliadau cadw yn y sector adeiladu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar daliadau cadw yn y sector adeiladu a chytunwyd ar y dull ar gyfer yr ymchwiliad.

 

(09:50-10:10)

5.

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr ohebiaeth

Papur 2 – Ymateb gan y Llywydd i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 3 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – 3 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y Bil  Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

(10:10-10:30)

6.

Swyddfa Archwilio Cymru - Astudiaeth gwerth am arian: Lwfansau teithio

Papur 4 - Astudiaeth gwerth am arian gan Swyddfa Archwilio Cymru i lwfansau costau teithio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 18.11 (ii), cymeradwyodd y Pwyllgor yr ymchwiliad arfaethedig i drefniadau teithio a chynhaliaeth Swyddfa Archwilio Cymru o dan baragraff 35 (7) o Atodlen 1 y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

(10:30-10:40)

7.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Penodi cynghorydd arbenigol

Papur 5 - Cais am rôl y cynghorydd arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi cynghorydd arbenigol.

 

(10:40-10:50)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Papur 6 - Blaenraglen waith y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 

(10:50-11:00)

9.

Trafod llythyr gan y Llywydd – Y Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a diwygio Rheolau Sefydlog

Papur 7 - Llythyr gan y Llywydd ar Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a diwygio’r Rheolau Sefydlog

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd ynghylch cynigion i ddiwygio Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019.

(11:00-12:00)

10.

Ymchwiliad i broses cyllideb ddeddfwriaethol: Sesiwn dystiolaeth 4

Dr Joachim Wehner, Athro Cysylltiol mewn Polisi Cyhoeddus, Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain

 

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Joachim Wehner, Athro Cyswllt mewn Polisi Cyhoeddus, Ysgol Economeg a Gwyddorau Gwleidyddol Llundain, ar y broses cyllideb ddeddfwriaethol.

 

(12:00-12:15)

11.

Ymchwiliad i broses cyllideb ddeddfwriaethol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12:15-12:30)

12.

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019

Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr a'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.