Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

10:00-10:05

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)557 – Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Datgymhwyso Dros Dro Ddeiliadaeth Swydd) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-20-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-20-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

2.2

SL(5)558 – Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-20-20 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-20-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

2.3

SL(5)559 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-20-20 – Papur 8 – Rheoliadau

CLA(5)-20-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-20-20 - Papur 10 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 16 Mehefin 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd y bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i nodi i’r rheol 21 diwrnod gael ei thorri.

 

10:05-10:10

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

3.1

SL(5)552 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 11 – Adroddiad

CLA(5)-20-20 – Papur 12 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

3.2

SL(5)555 - Rheoliadau'r Cyfrifiad (Cymru) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 13 – Adroddiad

CLA(5)-20-20 – Papur 14 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

3.3

SL(5)556 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 15– Adroddiad

CLA(5)-20-20 – Papur 16 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

10:10-10:15

4.

Papur(au) i’w nodi:

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid

CLA(5)-15-20 - Papur 17 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 22 Mehefin 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, a nodwyd iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

4.2

Llythyr gan y Prif Weinidog: Gorchymyn Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 18 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 22 Mehefin 2020

CLA(5)-20-20 – Papur 19 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

10:15

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10:15-10:30

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-20-20 – Papur 20 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddrafft diwygiedig ei adroddiad a chytunodd i gadarnhau'r newidiadau terfynol y tu allan i'r Pwyllgor. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor fod y Cadeirydd wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adrodd, oherwydd yr oedi i amserlen seneddol Bil Amgylchedd y DU.

 

10:30-11:00

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-20-20 – Papur 21 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i drafod drafft diwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.  Yn ogystal, nododd y Pwyllgor fod y Cadeirydd wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd â Chadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer adrodd, oherwydd yr oedi i amserlen seneddol Bil Masnach y DU.

 

11:00-11:15

8.

Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru - canlyniad yr ymgynghoriad

CLA(5)-20-20 - Papur 22 - Papur eglurhaol

CLA(5)-20-20 - Papur 23 – Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ganlyniad yr ymarfer ymgynghori, a thrafododd ei flaenraglen waith. Nododd y Pwyllgor y byddai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn dod i’r sesiwn dystiolaeth ar 13 Gorffennaf 2020.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu