Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC.

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)488 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-04-20 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-04-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-04-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

14.35-14.40

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Fforwm Masnach Gweinidogol

CLA(5)-04-20 – Papur 4 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 23 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

3.2

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE).

CLA(5)-04-20 – Papur 5 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 23 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

14.40

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.40-14.55

5.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Materion allweddol

CLA(5)-04-20 – Papur 6 – Papur materion allweddol

CLA(5)-04-20 – Papur 7 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth sydd wedi dod i law hyd yma ar gyfer ei ymchwiliad i’r newid yng nghyfansoddiad Cymru a chytunodd i drafod adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

14.55-15.00

6.

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: Trafod yr ymateb

CLA(5)-04-20 – Papur 8 – Ymateb drafft

CLA(5)-04-20 – Papur 9 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, 16 Rhagfyr 2019

CLA(5)-04-20 – Papur 10 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 24 Mai 2018

CLA(5)-04-20 – Papur 11 - Detholiadau o'r adroddiad Deddfu yng Nghymru, Hydref 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth y Pwyllgor drafod a chytuno ar ei ymateb i'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu