Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan Suzy Davies AC ar gyfer eitemau 1 a 2.

 

13.30-14.30

2.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru  

 

CLA(5)-26-19 – Briffio 1

CLA(5)-26-19 - Papur 1 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 19 Mehefin 2019

CLA(5)-26-19 - Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 8 Gorffennaf 2019

CLA(5)-26-19 - Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 30 Awst 2019

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

14.30-15.30

3.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Marcwis Caersallog, Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad

Syr Paul Silk, Grŵp Diwygio’r Cyfansoddiad

 

CLA(5)-26-19 – Briffio 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd Carwyn Jones AC wybod y gofynnwyd iddo ymuno â Grŵp Diwygio'r Cyfansoddiad.

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ardalydd Caersallog a Syr Paul Silk o Grŵp Diwygio'r Cyfansoddiad.

 

15.30-15.35

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

4.1

SL(5)443 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-26-19 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(5)-26-19 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(5)-26-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

15.35-15.40

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

5.1

SL(5)442 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio

CLA(5)-26-19 – Papur 7 – Adroddiad

CLA(5)-26-19 – Papur 8 – Cod Ymarfer

CLA(5)-26-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

15.40-15.45

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-26-10 - Papur 10 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 20 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

15.45

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

15.45-16.00

8.

Gweithdrefn ar gyfer craffu ar y Bil Cydgrynhoi - trafod y prif faterion

CLA(5)-26-19 – Papur 11 – Papur materion o bwys

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y prif faterion ar gyfer gweithdrefn arfaethedig ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi yn y dyfodol, a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes.