Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

13.30-14.30

2.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Plant a Theuluoedd

Emma Gammon, Cyfreithiwr

 

CLA(5)-17-19 – Papur briffio

 

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2019, fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn darparu rhagor o eglurder ynghylch adran 1(4) o'r Bil.

 

14.30-14.35

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)413 – Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-17-19 – Papur 1 - Adroddiad

CLA(5)-17-19 – Papur 2 - Rheoliadau

CLA(5)-17-19 – Papur 3 - Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd y bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

14.35-14.40

4.

Adroddiad Gorchymyn Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'r Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-17-19 – Papur 4 – Datganiad Ysgrifenedig

CLA(5)-17-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-17-10 – Papur 6 – Dadansoddiad o'r Fframweithiau Diwygiedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 

14.40-14.45

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-17-19 – Papur 7 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 5 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

5.2

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-17-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 25 Ebrill 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

 

5.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog: Presenoldeb Gweinidogion mewn pwyllgorau ar ddydd Llun

CLA(5)-17-19 – Papur 9 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 20 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 

5.4

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Gorchmynion Cychwyn

CLA(5)-17-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd.

 

5.5

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru: Cyhoeddi fersiwn wedi'i diweddaru o'r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad

CLA(5)-17-19 – Papur 11 - Llythyr gan Brif Weinidog Cymru, 22 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Brif Weinidog Cymru.

 

5.6

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Grŵp Rhyngweinidogol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

CLA(5)-17-19 – Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 24 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

14.45

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

14.45-15.15

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth: Adroddiad Drafft

CLA(5)-17-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft

CLA(5)-17-19 – Papur 14 - Cytundeb Dwyochrog ar ddarpariaethau'r WTO yn y Bil Amaethyddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.