Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/07/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-19-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)231 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)230 - Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 2018

CLA(5)-19-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-19-18 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-19-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-19-18 – Papur 5 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 18 Mehefin 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhagoriaeth a nodwyd. Tynnodd yr Aelodau sylw at y pwynt sy'n ymwneud ag ansawdd y Memorandwm Esboniadol yn yr achos hwn.

 

3.2

SL(5)232 - Gorchymyn yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018

CLA(5)-19-18 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-19-18 – Papur 7 – Gorchymyn

CLA(5)-19-18 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Meithrinfeydd Planhigion)

CLA(5)-19-18 – Papur 9 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-19-18 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Preifat)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Gohebiaeth yn ymwneud â Phwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol

CLA(5)-19-18 – Papur 10 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol: Adroddiad Drafft

CLA(5)-19-18 – Papur 11 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.