Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mandy Jones AC.

(14.30-15.30)

2.

Bil Awtistiaeth (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr – Partneriaeth a Cydweithrediad, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Gyfreithiwr. Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-25-18 – Papur briffio

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

(15.30-15.35)

3.

Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-25-18 – Papur 1 - Datganiad Ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

(15.35)

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ'r Cyffredin

CLA(5)-25-18 – Papur 2 - Llythyr oddi wrth yr Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd, 8 Hydref 2018

CLA(5)-25-18 – Papur 3 – Datganiad i'r wasg y Pwyllgor Gweithdrefnau, 10 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr a'r datganiad i'r cyfryngau.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.40-15.50)

6.

Trafod y dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law gan gytuno ar y materion y dylid eu cynnwys yn yr adroddiad drafft.

(15.50-16.05)

7.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Adroddiad drafft

CLA(5)-25-18 – Papur 4 – Adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.