Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd. Ar 6 Ionawr 2019, rhoes y Prif Weinidog awdurdod i Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, fel yr Aelod newydd sy’n gyfrifol am y Bil. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Y Bil

Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • gwahardd taliadau penodol a wneir mewn cysylltiad â chaniatáu ac adnewyddu contractau galwedigaethol safonol, neu barhau â chontractau o’r fath; ac
  • ymdrin ag adneuon dros dro.

Mae rhagor o fanylion am y Bil i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag ef.

Cam cyfredol

Daeth Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 15 Mai 2019.

Cofnod o Daith drwy’r Senedd

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil: 11 Mehefin 2018

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

Datganiad y Llywydd: 11 Mehefin 2018

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Mehefin 2018

Geirfa’r Gyfraith

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor galwad am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar 7 Medi 2018.

Gohebiaeth

Llythyr ar y cyd gan randdeiliaid (23 Gorffennaf 2018)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio (4 Medi 2018)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio (27 Tachwedd 2018)

Llythyr oddi wrth Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (14 Mawrth 2019)

Gwaith ymgysylltu

Crynodeb trafodaethau grwpiau ffocws

Crynodeb o gyflwyniadau i’r Dialogue ar-lein (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

Fideo Spark

Tudalen Dialogue

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb i’n tudalen dialogue, gofynnwn ichi ddefnyddio’r linc isod:

https://senedd.dialogue-app.com/improving-access-to-private-sector-housing-2013-renting-homes-fees-etc-wales-bill-gwella-mynediad-at-dai-yn-y-sector-preifat-y-bil-rhentu-cartrefi-ffioedd-etc-cymru

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

13 Mehefin 2018

Trafod sut y bydd y Pwyllgor yn ymdrin â gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

Preifat

13 Mehefin 2018

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

21 Mehefin 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Trafod y materion allweddol

Preifat

Preifat

11 Hydref 2018

Trafodaeth breifat ar gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

Bu’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

24 Medi 2018

Sesiyn Tystiolaeth Lafar – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

24 Medi 2018 trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 24 Medi 2018

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar y Bil (PDF, 539kB) ar 24 Hydref 2018

 

Llythyr gan y Prif Weinidog - 14 Tachwedd 2018

 

Llythyr at Brif Weinidog Cymru - 24 Hydref 2018

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Hydref 2018

Sesiyn Tystiolaeth Lafar – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

3 Hydref 2018 trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 3 Hydref 2018

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 24 Hydref 2018 (PDF, 407KB).

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Tachwedd 2018.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Tachwedd 2018.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Tachwedd 2018 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 1 i 4; Atodlen 1; Adrannau 5 i 9; Atodlen 2; Adrannau 9 i 25; Teitl hir.

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 20 Tachwedd 2018

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 20 Tachwedd 2018

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 22 Tachwedd 2018 fersiwn 4

Rhestr o Welliannau wedi'u didoli - 29 Tachwedd 2018 (fersiwn 3)

Grwpio Gwelliannau - 29 Tachwedd 2018

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Tachwedd 2018.

Cofnodion cryno: 29 Tachwedd 2018

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 30 Tachwedd 2018.

Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 8 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: adrannau 2 – 4; atodlen 1; adrannau 5 – 9; atodlen 2; adrannau 10 – 26; adran 1; teitl hir.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Mawrth 2019 pan drafodwyd y gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2).

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 15 Chwefror 2019 (fersiwn 2)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 15 Chwefror 2019

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 7 Mawrth 2019 (Fersiwn 2)

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 12 Mawrth 2019

Rhestr o welliannau wedi’u didoli – 19 Mawrth 2019

Grwpio gwelliannau – 19 Mawrth 2019

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Cyfnod 4: Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 27 Mawrth 2019.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i pasiwyd

Ar ôl Cyfnod 4

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn unol â Rheol Sefydlog 12.36 ar 27 Mawrth 2019. Dechreuodd y cyfnod o 28 diwrnod lle caiff y Cwnsler Cyffredinol neu’r Twrnai Cyffredinol gyfeirio’r Bil at y Goruchaf Lys am benderfyniad ar ei gymhwysedd ar 28 Mawrth 2019. Yn ystod y cyfnod hwn, caiff Ysgrifennydd Gwladol Cymru hefyd wneud gorchymyn yn gwahardd cyflwyno’r Bil i gael Cydsyniad Brenhinol. Daeth y cyfnod o 28 diwrnod i ben ar 25 Ebrill 2019.

Ysgrifennodd y Cyfreithiwr Cyffredinol, ar ran y Twrnai Cyffredinol, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 15 Mai 2019.

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

Ebost: SeneddCymunedau@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu