Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

13.30

2.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-22-18 - Papur briffio

 

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru). fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

Datganiad ar y bwriad polisi

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 

14.30

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-22-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)254 - Gorchymyn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Rhwymedigaethau) (Cymru) 2018

3.2

SL(5)255 - Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)253 - Rheoliadau Trwyddedu Petroliwm (Ffioedd) (Cymru) 2018

CLA(5)-22-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-22-18 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-22-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodod y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(5)243 - Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (Dirymu ac Arbedion)

CLA(5)-22-18 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-22-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-22-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(5)226 - Rheoliadau'r Ddeddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018

CLA(5)-22-18 – Papur 8 – Adroddiad

CLA(5)-22-18 – Papur 9 – Rheoliadau

CLA(5)-22-18 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE

5.1

SL(5)252 - Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2018

CLA(5)-22-18 – Papur 11 - Adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad i dynnu sylw at y materion a nodwyd o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

14.45

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Bil Cyllido Gofal Plant Cymru

CLA(5)-22-18 – Papur 12 – Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 17 Medi 2018

 

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr at Arweinydd y Tŷ: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – rheoliadau a wneir o dan Atodlen 4

CLA(5)-22-18 – Papur 13 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 17 Medi 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 

14.50

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Trafod y Dystiolaeth: Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a thrafodwyd materion i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 

9.

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Cytundeb Rhyng-Sefydliadol Drafft

CLA(5)-22-18 – Papur 14 – Cytundeb Drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb drafft a chytunodd arno.

 

10.

Trefniadau pontio amaethyddol yn yr Alban

CLA(5)-22-18 – Papur 15 – Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 

11.

Gwaith diweddar y Sefydliad Llywodraeth ar weithio rhynglywodraethol

CLA(5)-22-18 – Papur 16 – Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 

15.30

12.

Bil Awtistiaeth (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 1

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil

Steve Boyce, Comisiwn y Cynulliad

Enrico Carpanini, Comisiwn y Cynulliad

 

 

CLA(5)-22-18 - Papur briffio

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 93KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad ar y Bwriad Polisi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

16.30

13.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

14.

Trafod y Dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

15.

Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru - Craffu ar Reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-22-18 – Papur 17 - Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr protocol drafft a chytunodd arno.