Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 190(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 2 a 7 gan y Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog a’r Dirprwy ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth llety ar gyfer pobl sy'n gadael carchar Caerdydd yng ngoleuni'r adroddiad diweddaraf gan y Bwrdd Monitro Annibynnol?  

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofyn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y ddarpariaeth llety ar gyfer pobl sy'n gadael carchar Caerdydd yng ngoleuni'r adroddiad diweddaraf gan y Bwrdd Monitro Annibynnol?

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad am - Dymuno pob lwc i’r Nomads (ei dîm pêl-droed lleol) cyn eu gêm gynderfynol yng Nghwpan Irn Bru (yr unig dîm o Gymru yn y gystadleuaeth) a dymuniadau gorau i Gasnewydd cyn y gêm yn erbyn Manchester City.

Gwnaeth Suzy Davies ddatganiad am - Defibruary – ymgyrch a gaiff ei threfnu gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ym mis Chwefror bob blwyddyn i annog pobl a sefydliadau i ystyried gosod diffibriliwr, codi arian i brynu un, a rhoi cyhoeddusrwydd i’r diffibrilwyr sydd ar gael o amgylch Cymru y gall y cyhoedd eu defnyddio mewn achos brys.

 

Cynigion i ethol Aelodau i Bwyllgorau (5 munud)

Dechreuodd yr eitem am 15.23

NDM6971 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 17.3 ac 17.13(ii), yn ethol Delyth Jewell (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. 

NDM6972 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Delyth Jewell (Plaid Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn lle Dai Lloyd (Plaid Cymru).

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

 

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Llywydd: Cyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

 

(60 munud)

6.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-18

NDM6965 Nick Ramsay (Mynwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 – a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Tachwedd 2018.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2019.

Cafwyd ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru i'r adroddiad ac fe’i cyhoeddwyd ar dudalen y Pwyllgor ar y we ar 14 Ionawr 2019.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.14

NDM6965 Nick Ramsay (Mynwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 – a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Tachwedd 2018.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2019.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

7.

Dadl Plaid Cymru - Grant Byw’n Annibynnol Cymru

NDM6967 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddal gafael llawn ar Grant Byw'n Annibynnol Cymru.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru bob amser wedi neilltuo’r swm llawn o gyllid a drosglwyddwyd ar gyfer y Gronfa Byw’n Annibynnol at y diben hwnnw.

2. Yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i weithio gyda’r rhai sy’n derbyn y cyllid a’r awdurdodau lleol i sicrhau bod bwriadau Grant Byw’n Annibynnol Cymru yn parhau i gael eu cyflawni yng Nghymru.

Gwelliant 2 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ychwanegu fel pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod pobl anabl yn bartneriaid llawn wrth ddylunio a gweithredu Cronfa Byw'n Annibynnol Cymru, sy'n diogelu hawliau pobl anabl i fyw bywydau annibynnol.

 

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.02

NDM6967 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddal gafael llawn ar Grant Byw'n Annibynnol Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

8.

Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig - Carchardai a Charcharorion

NDM6966 Gareth Bennett (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylai carchardai fod yn fannau diwygio ac adsefydlu, ac mai'r carchar yw'r gosb ar gyfer y rhai a gaiff eu dyfarnu'n euog o drosedd.

2. Yn penderfynu na ddylai carcharorion gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau Cymru.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylai carchardai fod yn lleoedd i ddiwygio ac adsefydlu.

2. Yn cefnogi’r egwyddor o hawliau pleidleisio i garcharorion yn etholiadau Cymru, ond yn disgwyl am adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol]

Gwelliant 2 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ychwanegu pwyntiau newydd ar ôl pwynt 1 ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn croesawu'r ffocws gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar wasanaethau adsefydlu, dedfrydau cymunedol a lleihau aildroseddu.

Yn nodi bod y Pwyllgor Cydraddoldeb,  Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad cyfredol i hawliau pleidleisio i garcharorion.

Gwelliant 3 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ym mhwynt 2, dileu 'na ddylai carcharorion gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau Cymru' a rhoi yn ei le 'na ddylai hawliau pleidleisio cyfredol carcharorion gael eu hymestyn i etholiadau Cymru yn y dyfodol'.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.47

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6966 Gareth Bennett (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylai carchardai fod yn fannau diwygio ac adsefydlu, ac mai'r carchar yw'r gosb ar gyfer y rhai a gaiff eu dyfarnu'n euog o drosedd.

2. Yn penderfynu na ddylai carcharorion gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

1

34

48

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gŵyr)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylai carchardai fod yn lleoedd i ddiwygio ac adsefydlu.

2. Yn cefnogi’r egwyddor o hawliau pleidleisio i garcharorion yn etholiadau Cymru, ond yn disgwyl am adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

15

48

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gan fod gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6966 Gareth Bennett (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylai carchardai fod yn lleoedd i ddiwygio ac adsefydlu.

2. Yn cefnogi’r egwyddor o hawliau pleidleisio i garcharorion yn etholiadau Cymru, ond yn disgwyl am adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

4

10

48

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

Pwynt o Drefn

Dechreuodd yr eitem am 18.35

Cododd Jane Hutt AC Bwynt o Drefn o dan Reol Sefydlog 12.37 yn nodi ei bod wedi mynegi gwrthwynebiad i NDM6967 (dadl Plaid Cymru – Grant Byw’n Annibynnol Cymru) gael ei dderbyn heb ei ddiwygio a gofynnodd i’r Llywydd egluro statws y cynnig hwnnw.

 

Ymatebodd y Llywydd drwy ddatgan nad oedd hi na’r Clercod wedi clywed y gwrthwynebiad a bod y cynnig heb ei ddiwygio wedi ei dderbyn eisoes fel y cytunwyd o dan Reol Sefydlog 12.36. Fodd bynnag, nododd y Llywydd y gwrthwynebiad a chadarnhaodd fod safbwynt y Llywodraeth bellach yn fater i’r cofnod.

 

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.36

(30 munud)

10.

Dadl Fer

NDM6962 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Deddfwriaeth ansawdd aer sy'n addas ar gyfer heriau modern.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.39

NDM6962 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Deddfwriaeth ansawdd aer sy'n addas ar gyfer heriau modern.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: