Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel y Gweinidog Pontio Ewropeaidd) - Y Bumed Senedd

Caiff Aelodau'r Cynulliad ofyn Cwestiynau Llafar y Cynulliad i Weinidogion am unrhyw fater sy'n dod o fewn eu cyfrifoldeb. Mae hyn yn cynnwys y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit).

Bydd Gweinidogion yn ateb cwestiynau unwaith bob pedair wythnos. Atebir cwestiynau llafar yn ystod cyfnod a neilltuir ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

Bydd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau. Caiff pob Aelod gynnwys ei enw yn y balot.

Yna, rhaid i'r Aelod a ddetholir gyflwyno'r cwestiwn llafar o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Defnyddir cyfrifiadur i ddewis trefn ar hap ar gyfer gofyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/02/2019